Canlyniadau llafur plant

Pan fydd plant yn gweithio, bydd y risg o anafiadau a chreithiau meddyliol yn cynyddu’n sylweddol. Yn ôl amcangyfrifon UNICEF mae dros 5,000 o blant sy’n gweithio yn cael eu lladd bob blwyddyn. Mae plant sy’n gweithio hefyd yn methu cael addysg, ac yn colli’r cyfle i ddatblygu a gwella ansawdd eu bywydau.

Yn India, mae merched yn llawer mwy tebygol na bechgyn o beidio â chael addysg. Gall hyn arwain at ganlyniadau difrifol hefyd:

  • mae plentyn i fam sydd heb gael addysg yn fwy tebygol o farw cyn ei ben-blwydd cyntaf
  • mae merched sydd heb gael llawer o addysg yn tueddu i briodi’n ifanc, a chael teuluoedd mawr, sy’n golygu mwy o bwysau ariannol

Mae cael addysg dda’n rhoi grym i bobl, ac yn rhoi cyfle iddyn nhw gael statws uwch mewn cymdeithas a gwell ansawdd bywyd.

Pa mor bwysig yw hi bod merched yn mynd i’r ysgol ac yn cael addysg.Graffigyn yn dangos sut mae darparu addysg dda i ferched o fudd i gymdeithas

(Cynnwys Saesneg)