Llafur plant yn Ne Asia

Yn rhanbarthau Affrica Is-Sahara a De Asia mae llawer o rwystrau sy’n atal gwledydd a chymdeithasau rhag newid, er enghraifft llafur plant, anghydraddoldeb rhwng dynion a merched, gwrthdaro, afiechyd a chyflenwad dŵr.

Yn ôl yr amcangyfrifon, mae bron i 200 miliwn o blant (5-17 oed) ledled y byd yn gorfod gweithio. Yn aml iawn, mae’r plant hyn yn dod o deuluoedd tlawd sy’n methu talu am addysg, ac sydd felly’n anfon eu plant i weithio er mwyn cael arian i gynnal y teulu. Mae’r plant hyn yn gweithio ar ffermydd mewn ardaloedd gwledig, neu mewn ffatrïoedd poeth mewn ardaloedd trefol. Mae eu cyflog yn fach ac maen nhw’n gweithio oriau hir mewn amgylchiadau peryglus yn aml. Mewn rhai rhannau o’r byd, bydd y plant hyn yn gweithio mewn swyddi peryglus, er enghraifft yn cloddio am fwynau o dan y ddaear neu’n gweithio â pheiriannau peryglus. Mae rhai plant hyd yn oed yn gweithio fel milwyr. Yn yr achosion gwaethaf, mae rhai plant yn cael eu gorfodi i weithio yn y diwydiant rhyw.

curriculum-key-fact
Roedd 50 miliwn yn llai o blant yn gweithio yn 2015 o gymharu â’r flwyddyn 2000. Mae hyn yn ostyngiad o 25 y cant.
Plant yn cario basgedi o raean o drol yn y stryd.
Plant yn gweithio yn India, lle mae dros 10 miliwn o blant yn gweithio yn ôl yr amcangyfrifon
Graff yn dangos oed a rhyw’r boblogaeth yn India.

Mae’r boblogaeth yn India yn cael ei hystyried yn ifanc – mae hyn yn golygu bod llawer mwy o bobl ifanc nag o bobl hŷn.

Materion llafur plant yn India

Mae tri phrif reswm pam y mae llafur plant yn uwch yn India na mewn rhannau eraill o’r byd.

Tlodi

Mae teuluoedd yn India ar incwm isel ac yn aml iawn mae arnyn nhw angen incwm ychwanegol i’w cynnal, felly maen nhw’n dibynnu ar eu plant i fynd allan i weithio ac ennill rhagor o arian.

Addysg mewn ysgolion

Yn wahanol i’r DU, nid yw addysg mewn ysgol am ddim yn India. Nid yw teuluoedd tlawd yn gallu fforddio ffioedd ysgol, prynu llyfrau ac offer, a thalu am gludiant i’r ysgol ac yn ôl.

Deddfwriaeth

Mae diffyg deddfwriaeth yn golygu nad oes deddfau sy’n atal plant rhag gweithio. Mae’r map yn dangos India mewn porffor (ynghyd ag Awstralia a Seland Newydd).

Map o’r byd yn dangos hawliau deddfwriaethol yn ymwneud â’r oedran y mae plant yn cael eu hamddiffyn rhag gorfod gwneud gwaith amser llawn.Mae’r map yn dangos nad oes deddfwriaeth yn India ar hyn o bryd sy’n atal plant rhag gorfod gwneud gwaith amser llawn