Amcangyfrif tebygolrwydd

curriculum-key-fact
Ar gyfer arbrawf neu arolwg: amlder cymharol = y nifer o weithiau mae'r peth yn digwydd ÷ cyfanswm nifer y treialon.

Er enghraifft, petaet ti’n gweld {100} o geir yn pasio ac yn canfod bod {23} ohonyn nhw’n goch, yr amlder cymharol ydy \frac{23}{100}.

Cywirdeb

Bag yn cynnwys 3 fferen goch a 7 fferen las

Mae bag yn cynnwys {3} losin coch a {7} losin glas.

Cymerodd Tom losin o’r bag, nodi ei liw ac wedyn ei roi’n ôl.

Gwnaeth hyn {10} gwaith a chanfod ei fod wedi cael losin coch ar {4} achlysur, hy yr amlder cymharol oedd \frac{4}{10}.

Wedyn gwnaeth yr un arbrawf {10} gwaith eto, a chyfuno’i ganlyniadau â’r prawf cyntaf a chanfod ei fod wedi cael losin coch ar {5} achlysur allan o {20}, hy yr amlder cymharol oedd \frac{5}{20}.

Wrth gwrs, gan mai bwriad Tom oedd amcangyfrif cyfran y losin coch yn y bag, bysai wedi cael yr ateb cywir drwy gymryd y losin o'r bag a pheidio eu rhoi yn ôl. Yn amlwg, nid yw hyn yn ymarferol ar gyfer niferoedd mawr o losin.

Daliodd Tom ati fel hyn gan gofnodi ei ganlyniadau wedi eu cyfuno ar ôl pob {10} treial a’u dangos ar y graff isod:

Diagram o ddau ddis tetrahedrol

Mae’r graff yn dangos bod yr amlder cymharol yn gwella, hy yn agosáu at y gwir debygolrwydd wrth i nifer y treialon gynyddu.