Rheoli amser

curriculum-key-fact
Mae’n bwysig datblygu sgiliau rheoli amser, gan fod amser yn adnodd mor werthfawr.

Technegau rheoli amser effeithiol

Siart swigod rheoli amser â changhennau ar gyfer Blaenoriaethu, Trefnu, Gwneud rhestri, Dyfalbarhau, Peidio ag oedi.

Blaenoriaethu

Mae hyn yn golygu penderfynu beth sy’n dasg frys a beth sy’n dasg bwysig. Mae gosod y tasgau yn nhrefn eu blaenoriaeth yn syniad da, oherwydd mae’n bosibl neilltuo mwy o amser wedyn i’r tasgau pwysig a’r rhai sydd angen eu gwneud gyntaf. Y duedd naturiol yw canolbwyntio ar dasgau syml.

Trefnu

Techneg ddefnyddiol wrth reoli amser yw defnyddio log amser. Siart wedi’i rannu’n gyfnodau o 30 munud yw hwn. Y syniad yw bod rhywun yn llenwi’r siart â gwybodaeth ynglŷn â beth yn union gafodd ei wneud yn ystod y diwrnod, o amser codi tan amser mynd i’r gwely.

Mae’n ffordd o ganfod yr adegau prysur, yr adegau tawel a’r adegau pan fyddai rhywun wedi gallu gwneud defnydd mwy cynhyrchiol o’i amser.

Dyddiad: 14 Mawrth. 8:00am Gyrru i'r gwaith. 8:30am Darllen negeseuon ebost. 9 - 10:00am Paratoi cyllideb. 10:00am Galwadau ffôn. 10:30am Cyfarfod staff. 11:00am Amser paned.

Gwneud rhestri

Drwy sicrhau bod papur a phensil neu gyfarpar electronig cyfatebol ar gael yn dy fag, gelli di greu a monitro rhestr o bethau i’w gwneud unrhyw bryd. Dylai’r rhestr dynnu sylw at y tasgau pwysig yn ogystal â chofnodi terfynau amser ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall.

Pethau i'w gwneud â meysydd ar gyfer 'Blaenoriaeth,' 'Tasg' ac 'Erbyn pryd'.

Dyfalbarhau

Pan fydd problemau'n codi, ac amser yn ymddangos yn brin, paid â chynhyrfu a phoeni'n ormodol.

Mae dyfalbarhau’n golygu meithrin agwedd gadarnhaol at rwystredigaeth a methiant. Mae bod yn bendant ac yn rhagweithiol yn gallu helpu hefyd. Os wyt ti’n gweithio fel rhan o dîm, efallai bydd angen i ti ddirprwyo mwy, neu ofyn am fwy o ymroddiad gan y tîm er mwyn cyflawni prif nod y grŵp.

Peidio ag oedi

Mae oedi yn golygu gohirio pethau. Mae’n debyg mai nawr yw’r amser gorau i wneud rhywbeth rwyt ti wedi bod yn ei ohirio.