An tràth caithte agus an tràth teachdail

An tràth teachdail

1. Gus an tràth teachdail a chruthachadh airson ghnìomhairean anns a bheil an fhuaimreag mu dheireadh leathann (a, o, u) - mar eisimpleir, gabh - cuir -aidh an dèidh an fhreumh, gabh gu gabhaidh.

2. Gus an tràth teachdail a chruthachadh airson ghnìomhairean anns a bheil an fhuaimreag mu dheireadh caol (e, i) - mar eisimpleir, coisich - cuir -idh an dèidh an fhreumh, coisich gu coisichidh.

An tràth teachdail
FreumhAn tràth teachdail
gabhgabhaidh
pòspòsaidh
togtogaidh
òlòlaidh
cuircuiridh
dùindùinidh
millmillidh
suidhsuidhidh