Riaghaltas Weimar

Aig deireadh a' Chiad Chogaidh, chuir an Kaiser Wilhelm II bhuaithe an crùn agus theich e dhan Òlaind. An toiseach, choinnich an riaghaltas ùr a chaidh na àite ann a' Weimar, oir bha cunnartan ann am Berlin a thaobh tèarainteachd. B' ann mar sin a fhuair e an t-ainm Poblachd Weimar.

Nithean a bha math mu Riaghaltas Weimar

  • Bha cead-bhòtaidh aig gach fireannach agus boireannach a bha còrr is 20.
  • Bha saorsa cainnt is creideimh aig saoranaich na Gearmailt.
  • Bha a h-uile saoranach sa Ghearmailt gu bhith co-ionann.
  • Bhiodh saoranaich na Gearmailt agus an Ceann-suidhe a' taghadh pàrlamaid an Reichstag.
  • Bha an Reichstag a' dèanamh nan laghan agus a' cur an riaghaltais an sàs.

Nithean nach robh math mu Riaghaltas Weimar

  • Bha a' phàrlamaid air a taghadh tro shiostam riochdachaidh cho-roinneil far am biodh muinntir na Gearmailt a' bhòtadh airson pàrtaidh.
  • Bha sin a' ciallachadh gun deach iomadh pàrtaidh beag a thaghadh. Cha b' urrainn do phàrtaidh sam bith mòr-chuid fhaotainn agus bha an dùthaich air a riaghladh le co-bhanntachd, sin diofar phàrtaidhean ag obair còmhla gus mòr-chuid a chruthachadh.
  • Bha sin ag adhbhrachadh eas-aonta eadar na pàrtaidhean agus cha robh aonta ann air dè dhèanadh iad.
  • Artaigil 48 dhen Bhun-reachd - bha sin ag ràdh, nam biodh èiginn ann, gum faodadh an ceann-suidhe smachd a ghabhail air a' Ghearmailt agus laghan agus reachdan a stèidheachadh.
  • Bha cunnart ann gun leigeadh seo le deachdaireachd tighinn gu bith.

Bha droch bhuaidh aig Bun-reachd Weimar air Riaghaltas Weimar. Dh'fheumadh pàrtaidhean beaga a bhith a' co-obrachadh airson a chumail a dol. Bha cunnart mòr ann gun deigheadh deachdaireachd a chruthachadh.