Prosiect caplaniaeth Fwslimaidd Caerdydd

Caplaniaid

Mae gan gaplan Mwslimaidd rôl i ymweld â throseddwyr yn y carchar. Gall y rôl gynnwys:

  • arwain gweddïau
  • arwain grwpiau astudio i gynyddu dealltwriaeth o’r Qur’an a chrefydd Islam
  • darparu gofal a chefnogaeth fugeiliol

Agwedd bwysig ar y rôl yw helpu gydag adsefydlu troseddwyr a chyn-droseddwyr sydd, neu sydd wedi bod, yn y ddalfa.

Agwedd arall ar y rôl efallai yw darparu cefnogaeth ymarferol i deuluoedd troseddwyr. Gall hyn gynnwys gofal bugeiliol neu hyd yn oed rywfaint o gefnogaeth ariannol.

Question

Pam mae caplaniaid Mwslimaidd yn bwysig mewn carchardai?

Mae caplaniaid Mwslimaidd, fel caplaniaid o grefyddau eraill, yn tystio i’r ffaith fod Duw yn maddau ac yn gofalu am bawb. Yn y carchar gall caplaniaid gyflawni nifer o ddyletswyddau ymarferol, fel arwain gweddïau a chynnal dosbarthiadau i astudio’r Qur’an. Mae caplaniaid hefyd yn gallu darparu cefnogaeth fugeiliol drwy wrando ar garcharorion a siarad â nhw. Fel rhan o’r gwaith ymestyn allan gallent ymweld â theuluoedd carcharorion i gynnig cefnogaeth fugeiliol ac ariannol.

Gwaith caplaniaeth carchardai

Gwaith estyn allan yn gyfan gwbl yw gwaith caplaniaeth carchardai, lle mae aelodau o gymunedau ffydd yn cymryd rôl allweddol yn adsefydlu a chefnogi pobl mewn carchar.

Ond mae gwaith caplaniaeth yn digwydd mewn sawl sefydliad, gan gynnwys:

  • ysbytai
  • y lluoedd arfog
  • ysgolion