Beth mae Islam yn ei ddysgu am drosedd?

Mae Mwslimiaid yn credu yn sancteiddrwydd bywyd ac felly nid ydynt yn credu bod gan neb yr hawl i amharchu bywyd dynol. Mae trosedd yn tanseilio lles cymdeithas ac yn tanseilio cyfiawnder mewn cymdeithas.

Mae cyfiawnder yn ddysgeidiaeth bwysig mewn Islam. Mae’r Qur’an yn dysgu Mwslimiaid i:

quote
Sefyll allan yn gadarn dros gyfiawnder, fel tystion i Dduw, hyd yn oed yn erbyn eich hunain neu eich rhieni, neu eich tylwyth, a boed hynny yn erbyn y cyfoethog neu’r tlawd.Qur'an 4:135

Cyfraith Shariah

Mae’r gyfraith Islamaidd yn amlinellu sut y dylai Mwslimiaid ymddwyn er mwyn byw’r bywyd y mae Allah yn bwriadu iddynt ei fyw, mewn cytgord ag eraill a’u hamgylchedd. Os bydd rhywun yn torri deddf ystyrir bod hynny’n mynd yn erbyn yr egwyddorion a’r dyfarniadau a bennir gan y Qur’an a’r Sunnah. Mae gan rai gwledydd systemau cyfreithiol seiliedig ar Gyfraith Shariah, ee Saudi Arabia ac Iran.

Mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn credu os yw rhywun yn troseddu y dylid eu cosbi drwy’r gyfraith, ond bydd rhaid iddynt ateb hefyd i Allah ar Ddydd y Farn.

Beth mae Islam yn ei ddweud ynghylch sut y dylid trin troseddwyr?

Mae Mwslimiaid yn credu mewn cyfiawnder ac felly’n credu y dylid trin troseddwyr yn gyfiawn a rhoi’r cyfle iddyn nhw ddiwygio. Un o Bum Piler Islam yw Zakat, sy’n gofyn bod pob Mwslim yn rhoi canran o’u cyfoeth i helpu’r tlodion, er mwyn sicrhau lefel o gyfiawnder a chydraddoldeb. Dylid cymhwyso’r egwyddor hon i’r modd y trinnir troseddwyr.

Ond rhoddir rhai cosbau llym iawn yn y Qur’an a’r Hadith, ac mae rhai Mwslimiaid yn credu y dylid talu’r pwyth yn briodol i rai y profwyd eu bod yn euog. Mae Cyfraith Shariah draddodiadol, er enghraifft, yn awgrymu y dylai pobl sy’n dwyn gael torri eu llaw i ffwrdd, er mai dim ond am y troseddau mwyaf difrifol y byddid yn cyfiawnhau cosb mor llym, a hynny dim ond wedi i’r troseddwr sefyll prawf mewn llys Shariah.

Sut mae Mwslimiaid yn ymateb i drosedd mewn cymdeithas ac i rai sy’n troseddu?

Mae llawer o Fwslimiaid yn pryderu am les carcharorion. Gallant ymgyrchu dros ddiwygio carchardai, ymweld â charcharorion, neu bleidleisio dros blaid wleidyddol sy’n adlewyrchu eu barn am gyfiawnder a chydraddoldeb.