Ysgrythur

Ysgrythur yw'r math pwysicaf o ddatguddiad i Fwslimiaid. Mae'r Qur’an yn cael ei ystyried yn ddatguddiad arbennig gan Allah i'r Proffwyd Muhammad. Cafodd ei ddatguddio iddo yn Arabeg. Felly, mae'r Qur’an yn wahanol i unrhyw lyfr arall i Fwslimiaid oherwydd mae'n cynnwys geiriau Allah.

Yn 611 OC roedd y Proffwyd Muhammad yn myfyrio mewn ogof pan ymddangosodd yr Angel Jibril iddo. Doedd Muhammad ddim yn gallu darllen, ond dair gwaith gorchmynnodd Jibril ef i ‘adrodd’. Dywedodd yr angel:

quote
Datgan! Yn enw dy Arglwydd a'th Anwylwr, a greodd – a greodd ddyn, o (ddim ond) tolch o waed ceuledig. Datgan! Ac mae dy Arglwydd yn Haelionus Iawn! Ef a ddysgodd (ddefnyddio) yr ysgrifbin a ddysgodd i ddyn yr hyn nad oedd yn ei wybod.Surah 96:1-5

Negesydd Allah

Yna, dywedodd Jibril wrth Muhammad mai ef fyddai negesydd Allah. Parhaodd y datguddiadau hyn am y 23 mlynedd nesaf, a'r adnod olaf oedd:

quote
Y dydd hwn rwyf wedi perffeithio dy grefydd i ti, wedi cwblhau Fy ffafr i ti, ac wedi dewis Islam yn grefydd i ti.Surah 5:4

Doedd Muhammad ddim yn gallu darllen o hyd, a chafodd y Qur’an ei ysgrifennu â llaw gan ei ffrindiau a'i ddilynwyr. Mae 114 Surah neu bennod yn y Qur’an. Mae'r rhain wedi'u trefnu yn ôl eu hyd, nid mewn trefn gronolegol.

Testun mewn Arabeg

I Fwslimiaid, dim ond geiriau llythrennol Allah, heb eu newid, sydd yn y Qur’an. Mae’n ddatguddiad uniongyrchol gan Allah (Duw) i ddynoliaeth. Oherwydd mai'r Qur’an yw gair Allah, chawn nhw ddim ei feirniadu. Byddai gwneud hynny'n cael ei ystyried yn amherthnasol ond, yn bwysicach, byddai'n amharchus.

Hefyd, er mwyn cynnal gwir eiriau Duw, mae'r Qur’an yn cael ei ddarllen a'i astudio yn Arabeg bob amser. Dydy fersiynau o'r Qur’an mewn ieithoedd eraill ddim yn cael eu galw'n gyfieithiadau, oherwydd dim ond yn yr iaith Arabeg mae gwir ystyr y geiriau i'w gael. Mae'r Qur’an yn Iman (ffydd), yn ddinewid ac yn annewidiadwy. Hwn yw'r llyfr arweiniad olaf a'r mwyaf cyflawn gan Allah ac mae'n berthnasol i bawb am byth.

Yn ei bregeth ar Fynydd Arafat, eglurodd Muhammad mai hwn oedd y datguddiad olaf, Ni ddaw proffwyd na negesydd ar fy ôl i, ac ni ymddengys ffydd newydd.

Question

Esbonia sut cafodd y Qur'an ei ddatguddio i Muhammad.

Cafodd y Qur'an ei ddatguddio i Muhammad gan Allah drwy'r Angel Jibril. Ymddangososdd yr Angel Jibril i’r Proffwyd Muhammad dros gyfnod o 23 mlynedd. Digwyddodd y datguddiad cyntaf mewn ogof pan oedd Muhammad yn myfyrio, a gorchmynnodd yr angel ef i adrodd dair gwaith. Hon oedd Noson Nerth. Roedd hwn yn ddatguddiad arbennig. Cafodd y llyfr ei ddatguddio iddo yn Arabeg, ac mae'r Qur’an yn wahanol i unrhyw lyfr arall oherwydd mae Mwslimiaid yn credu ei fod yn cynnwys geiriau Allah.