Arbrofi gyda strwythur

Mae’n syniad da ysgrifennu pob golygfa ac amlinelliad cryno o’r cynnwys ar gardiau. Gallwch chi wedyn osod y rhain mewn trefn wahanol gan ystyried yr effaith ar eich drama. Os gallwch chi, dangoswch wahanol fersiynau i gynulleidfa a gofyn i aelodau o’r gynulleidfa pa un sydd orau ganddyn nhw ac i egluro pam.

Pontio a llif

Pa bynnag ffordd rydych chi wedi penderfynu strwythuro eich gwaith, mae’n bwysig fod y golygfeydd yn llifo. Mae symud o un olygfa i’r nesaf yn cael ei alw’n bontio. Does dim byd yn torri tyndra a llif y gwaith yn fwy na phontio anniben. Os ydych chi’n gorfod torri ar y rhediad oherwydd newidiadau gwisgoedd trwsgl neu i aildrefnu’r set byddwch chi’n colli sylw eich cynulleidfa.

Mae’n demtasiwn defnyddio düwch llwyr (neu blackout) yn ystod y cyfnod pontio a chuddio newidiadau golygfeydd neu wisgoedd. Dylech chi ddefnyddio düwch ar gyfer nodi diwedd y ddrama felly gallai olygu bod y gynulleidfa’n meddwl bod y ddrama wedi gorffen! Mae’n llawer mwy diddorol ceisio ymgorffori unrhyw newidiadau angenrheidiol yn rhan o’r darn. Bydd cadw unrhyw newid golygfa neu wisgoedd mor syml â phosib yn help. Os ydych chi’n dyfeisio darn sydd ag elfennau annaturiolaidd neu arddulliedig mae hyn yn hawdd ei wneud.

Pontio yn ystod y ddrama

Dyfeisiodd un cwmni theatr ddrama a oedd yn canolbwyntio ar gymeriadau oedrannus yn dwyn profiadau’r gorffennol i gof. Roedd y set yn syml, gyda dim mwy na phedair cadair a phêl drychau. Aildrefnwyd y cadeiriau rhwng y golygfeydd i greu amrywiaeth o leoliadau yn atgofion y cymeriadau.

Fe wnaeth y cwmni y pontio rhwng golygfeydd yn rhan o’r ddrama. Roedd yr actorion yn dawnsio gyda’r cadeiriau i gyfeiliant cerddoriaeth ddawns hen-ffasiwn wrth eu gosod yn eu lle. Roedd dawnsfeydd gwahanol yn sefydlu naws neu emosiwn yr olygfa nesaf. Pan fyddai golygfa’n gofyn am angerdd neu ddicter, byddai’r actorion yn symud i’w lle drwy ddawnsio’r tango, a phan fyddai’n feddylgar neu’n drist bydden nhw’n defnyddio waltz araf, rhamantaidd. Roedd y bêl drychau’n cyfoethogi’r naws freuddwydiol, gan bwysleisio’r thema cof. Daeth hyn yn gonfensiwn yn ei waith, sef ailadrodd dyfais theatrig drwy gydol y darn fel bod modd i’r gynulleidfa ychwanegu ystyr iddi. Fe weithiodd yn rhagorol, gan adleisio ymdeimlad trasig-gomig ysgafn y darn dyfeisiedig.