Ymarferwyr theatr

Mae’n bosib y byddwch fel grŵp yn penderfynu dyfeisio gwaith yn arddull ymarferwr theatr nodedig, megis Bertolt Brecht neu Konstantin Stanislavski. Os felly, mae’n bwysig dewis yr ymarferwr gorau i gyd-fynd â’r thema neu’r stori rydych chi wedi ei dewis ac i ategu eich nodau a’ch bwriadau.

Er enghraifft, nid Stanislavski fyddai'r dewis gorau os ydych chi’n dyfeisio darn sy'n neidio o un amser i'r llall, sydd â llawer o leoliadau ac lle mae'r actorion yn chwarae mwy nag un rhan. Mae'r nodweddion hyn yn mynd yn groes i’w ddulliau a’i syniadau gan fod ei ddull yn gwbl seiliedig ar berfformiad naturiolaidd. Darllenwch Naturiolaeth a Stanislavski i ddysgu mwy.

Ond os oes gennych chi neges foesol glir rydych chi am i’r gynulleidfa feddwl amdani yn ystod y gwaith, yna gallai defnyddio technegau a dyfeisiadau Brechtaidd weithio’n dda i chi. Darllenwch Theatr Epig a Brecht i ddysgu mwy.

Ymchwil ymarferol

Safwch ar eich traed. Rhowch gynnig ar bethau, eu haddasu a’u mireinio. Cofiwch nad oes raid creu golygfeydd yn eu trefn gronolegol hyd yn oed os ydych chi’n bwriadu cyflwyno’r darn gorffenedig yn y ffordd honno.

Gwnewch waith byrfyfyr yn eich cymeriad ar thema neu senario gan gadw’r hyn sy’n gweithio. Peidiwch â chael eich temtio i ymarfer yr un olygfa drosodd a throsodd i’w chael yn berffaith yn ystod y camau cynnar hyn. Arhoswch tan bod modd gweld y ddrama gyfan fel darn sy’n sefyll ar ei draed ei hun cyn ymarfer yn fanwl. Erbyn hynny byddwch yn deall gofynion y gwahanol olygfeydd yng nghyd-destun taith eich drama: uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, ymhle mae’r tyndra’n cael ei greu, unrhyw uchafbwynt ac oedi neu newid cyflymder. Ar hyn o bryd, rydych chi’n llunio amlinelliad bras o’ch drama a chewch ei ‘lliwio’ yn ddiweddarach. Os nad ydy golygfa’n gweithio, gadewch iddi fod. Dewch yn ôl ati gydag ysbrydoliaeth neu ddealltwriaeth newydd ar ôl i chi edrych ar olygfeydd eraill

Efallai eich bod wedi ethol cyfarwyddwr i lywio’r gwaith rydych chi’n ei greu, cynghori ar yr hyn sy’n llwyddo a’r hyn sy’n aflwyddiannus.

Os ydych chi’n gweithio fel ensemble bydd pob un ohonoch chi’n gyfarwyddwyr i bob pwrpas. Defnyddiwch eich gilydd i gael adborth. Trafodwch y gwaith rydych chi’n ei greu wrth iddo ddatblygu a byddwch yn barod i rannu beirniadaeth adeiladol.

Efallai y bydd eich naratif eisoes wedi ei sefydlu felly rydych chi’n gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd, neu efallai eich bod chi’n dal i fod yn datblygu ac yn darganfod y stori wrth i chi weithio. Sut bynnag, mae amrywiaeth o dechnegau y gallwch chi eu defnyddio i ymchwilio i’ch syniadau a gyrru’r ddrama yn ei blaen. Darllenwch Strategaethau ymchwiliol i ddysgu mwy.