Ymarfer

Dyma lle bydd y manylion yn cael eu perffeithio. Ar ôl i chi greu’r cynnwys fel grŵp, cynllunio eich strwythur ac ystyried eich pontio a’ch llwyfannu, bydd angen i chi ymarfer y darn yn fanwl ar gyfer y perfformiad. Yn ystod y cyfnod hwn o ymarfer mae’n bwysig eich bod yn nodi unrhyw broblemau rydych chi’n dod ar eu traws fel actor neu fel grŵp. Gall technegau ymarfer helpu i oresgyn heriau penodol. Efallai y bydd angen i chi fynd yn ôl i wneud ymarfer cadair boeth a holi cwestiynau dyfnach neu addasu golygfeydd sy’n digwydd cyn neu ar ôl y stori. Gall hyn ddatgelu mwy am y cymeriadau, y cysylltiadau a’r digwyddiadau.

Wrth ymarfer, mae’n bwysig ystyried y canlynol:

Perthynas a rhyngweithio

Ystyriwch sut mae cymeriadau’n ymateb i’w gilydd ar y llwyfan. Mae manylion bach, megis troi i ffwrdd ychydig neu ddal llygad ei gilydd am ennyd, yn dweud cyfrolau am y ffordd mae un cymeriad yn teimlo am un arall. Meddyliwch am eich rhyngweithio gyda’r gynulleidfa. Hyd yn oed os ydy eich darn yn naturiolaidd dylech chi ystyried sut rydych chi’n ei thynnu i’r olygfa. Os ydy’r holl egni’n cael ei rannu rhwng yr actorion yn unig heb unrhyw gyfeiriad allan at y gynulleidfa, efallai y bydd yn teimlo ei bod yn cael ei heithrio.

Tyndra ac amseru

Sut ydych chi’n creu tyndra, nid yn unig drwy’r darn cyfan, ond ym mhob golygfa unigol? Mae tyndra a chyflymder neu ‘ddynameg’ eich darn yn bwysig iawn. Os ydy cyflymder eich darn yn gyson drwyddi draw heb newid o gwbl, yna gallai fod ychydig yn ddiflas i’r gynulleidfa. Oes seibiau dramatig neu adegau pan fydd y cyflymder a’r egni’n cynyddu?

Cymeriadu a chyfathrebu

Beth ydych chi’n dymuno ei gyfleu i’r gynulleidfa am y cymeriad a’i brofiadau? Dylech chi ystyried a ydych chi’n defnyddio llais, symudiad, iaith y corff ac ystumiau i wneud hyn yn effeithiol. Meddyliwch yn ofalus am bob un o’r meysydd hyn yn fanwl er mwyn gallu ymgorffori’r cymeriad ar y llwyfan.