Beth yw drygioni a dioddefaint?

Drygioni

Mae Drygioni yn achosi dioddefaint dynol. Mae dau fath o ddrygioni:

 • drygioni moesol – gweithredoedd dynol yr ystyrir eu bod yn foesol ddrwg, ee Hitler yn lladd miliynau o Iddewon yn ystod yr Holocost
 • drygioni naturiol – trychinebau naturiol, fel daeargryn neu tsunami

Gall y ddau fath hyn o ddrygioni gydweithio, ee gall drygioni dynol wneud drygioni naturiol yn waeth. Os yw drygioni naturiol, ee sychder a achosir gan ddiffyg glaw, yn achosi i gnydau fethu, gall polisïau llywodraeth waethygu’r prinder bwyd i’r bobl dlotaf (drygioni moesol).

Mae crefyddau’n dysgu gwahanol bethau am wreiddiau drygioni.

 • Mae rhai’n credu bod drygioni’n bresennol yn y byd ers y dechreuad ac yn waith grymoedd drwg.
 • Mae rhai’n credu bod drygioni’n rhan o gread Duw ac y gall fod ganddo bwrpas nad yw bodau dynol yn ei ddeall.
 • Mae rhai’n credu mai canlyniad anwybodaeth yw drygioni ac nad oes dechreuad iddo.
 • Mae’r rhan fwyaf o grefyddau’n dysgu y dylid gwrthwynebu drygioni moesol. Dylid gwneud ymdrechion i leihau effaith drygioni naturiol.
curriculum-key-fact
Gall bodolaeth drygioni yn y byd wneud i lawer amau bodolaeth Duw. Mae’n gallu bod yn anodd iawn i lawer ddeall sut y gall Duw holl-gariadus a hollalluog ganiatáu i fodau dynol ddioddef mewn ffyrdd mor erchyll.

Dioddefaint

Dioddefaint yw goddef neu fynd drwy boen neu drallod. Mae dioddefaint yn aml yn ganlyniad drygioni.

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi dioddefaint ar ryw bryd yn eu bywyd. Mae crefyddau’n ceisio esbonio dioddefaint, helpu pobl i ymdopi ag ef a dysgu oddi wrtho. I rai pobl grefyddol, mae’r ffaith fod pobl yn dioddef yn codi cwestiynau anodd ynghylch pam y mae Duw’n caniatáu i hyn ddigwydd.

Mae rhai pobl yn dweud bod Duw’n caniatáu i fodau dynol wneud penderfyniadau drostynt eu hunain a bod dioddefaint yn cael ei achosi gan y dewisiadau y mae pobl yn eu gwneud.

Cwestiynau sy’n codi oherwydd bodolaeth drygioni a dioddefaint yn y byd

 • Beth mae presenoldeb drygioni a dioddefaint yn ei ddweud am gariad, nerth a phwrpas Duw?
 • Oes yna bwrpas i ddioddefaint?
 • Ai dioddefaint yw’r pris y mae bodau dynol yn ei dalu am ewyllys rydd?
 • Sut mae gwahanol grefyddau’n ymateb i ddrygioni a dioddefaint?
 • Sut mae unigolion yn ymateb i ddrygioni a dioddefaint?
Question

Disgrifiwch sut mae Iddewon yn esbonio bodolaeth drygioni a dioddefaint yn y byd.

Mae Iddewon yn credu bod bodolaeth drygioni a dioddefaint yn y byd yn ganlyniad uniongyrchol penderfyniad Adda ac Efa i anufuddhau i orchymyn Duw yng Ngardd Eden. Maen nhw’n credu nad oedd drygioni’n bodoli yn y byd cyn hynny a bod bodau dynol yn feidrol. Oherwydd bod Adda ac Efa wedi ildio i demtasiwn gan y sarff ac wedi bwyta’r afal, cosbodd Duw fodau dynol drwy gyflwyno drygioni i’r byd.