Employment - Working as a lorry driver

The following listening passage is about Angela's dream of becoming a lorry driver.

Read the questions first, listen to the passage and then answer the questions. Key vocabulary from the passage and a full transcript are included on the next page.

Listening skills practice monologue – Working as a lorry driver.

Question

1. What did Angela do which shows she was always interested in becoming a lorry driver?

When she was little, she played with lorries/diggers.

Transcript

Nuair a bha mi beag, bhithinn tric a' cluich le làraidhean, digearan agus rudan mar sin.

Question

2. What did Angela need to do before she could drive lorries?

She needed to get a licence for driving a car.

Transcript

Mus b' urrainn dhomh làraidhean a dhràibheadh, bha agam ri cead fhaighinn airson càr a dhràibheadh an toiseach.

Question

3. What did she enjoy about the first time she was in a lorry?

Being high up.

Transcript

Bha a' chiad turas a bha mi air cùl na cuibhle ann an làraidh cho math. Chòrd e rium a bhith shuas àrd.

Question

4. State any three things Angela carries in her lorry.

Three from:

  • food
  • clothes
  • toys
  • any item you can think of.

Transcript

Bidh mi a-nis a' dràibheadh do bhùth mhòr le làraidh làn rudan leithid biadh, aodach, dèideagan; rud sam bith air an smaoinich thu.

Question

5. What are the two most important skills a driver needs?

  • Must be careful and safe.
  • Not be in a hurry.

Transcript

'S iad na rudan as cudromaiche san obair seo a bhith faiceallach agus sàbhailte, gun a bhith ann an cabhag.

Question

6. Give details about one of the time restrictions a lorry driver faces.

One from:

  • They must stop for three quarters of an hour every four and a half hours.
  • They can't drive for more than 56 hours a week.

Transcript

Feumaidh dràibhear stad airson trì chairteil na h-uarach gach ceithir uairean gu leth. Chan fhaod sinn nas fhaide na caogad 's a sia uairean a thìde a dhràibheadh gach seachdain.

Question

7. What change is Angela happy to see?

More (and more) women driving lorries.

Transcript

Tha barrachd is barrachd bhoireannach a' dràibheadh làraidhean a-nis cuideachd agus 's math sin.

Question

8. What does Angela say about how much she enjoys her job?

She enjoys it as much as she hoped she would when she was a little girl.

Transcript

Tha e a' còrdadh rium an-diugh a cheart cho math 's a bha mi an dòchas nuair a bha mi nam nighean bheag.