Ceanglaichean

Ciamar a bhios mi a' ceangal faclan ri chèile?

Faodaidh tu dà sheantans, no abairt a cheangal ri chèile le bhith a' cleachdadh:

  • gu bheil
  • nach eil
  • gun robh
  • nach robh
  • gum bi
  • nach bi

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil mi a' dol a-mach a-nochd.

Tha Màiri ag radh nach eil i sgìth.

Tha Dàibhidh a' smaoineachadh gum bi iad anmoch.

Tha Anna a' smaoineachadh nach bi i a' dol don ionad spòrs.

Smaoinich Iain gun robh e a' faireachdainn làidir.

Thuirt Anna nach robh i a' faireachdainn gu math.