Beth mae Iddewiaeth yn ei ddysgu am gyfoeth a thlodi?

Cred allweddol mewn Iddewiaeth yw bod bodau dynol wedi cael eu creu gan Dduw a bod pawb o’r un gwerth. Mae llawer o Iddewon yn credu bod ganddyn nhw ddyletswydd, fel aelodau o deulu Duw, i ofalu am ei gilydd.

Dysgeidiaethau allweddol mae Iddewon yn eu hystyried

Stiwardiaeth – Mae Iddewiaeth yn dysgu bod cyfoeth ar y Ddaear i bawb ei fwynhau. Wrth greu y byd rhoddodd Duw gyfrifoldeb arbennig i fodau dynol i drin y tir, gwarchod y Ddaear a’i defnyddio’n ddoeth ac yn gyfiawn. Mae cael cyfoeth yn fendith ac yn gyfrifoldeb.

Sancteiddrwydd bywyd – mae popeth byw yn gysegredig a dylai pob bod dynol gael ei drin yn gyfartal, ag urddas a chyfiawnder.

Tosturi – Rhan o’r ddysgeidiaeth Iddewig yw agor dy law yn hael i’th berthynas anghenus a thlawd yn dy wlad (Deuteronomium 15:11).

Cyfiawnder – Mae Iddewiaeth yn dysgu bod y proffwydi yn y Beibl Iddewig wedi ysgrifennu llawer am gyfiawnder.

Tzedakah – yn cael ei ddysgu gan y rabïaid fel dyletswydd mae Duw yn gofyn amdani. Dylai Iddewon roi deg y cant o’u hincwm ar ôl treth i elusen. Roedd Maimonides yn dysgu am wyth lefel o elusen a ddylai, yn ddelfrydol, gael eu rhoi yn ddienw ac yn sensitif mewn ffyrdd a fydd yn galluogi pobl dlawd i gadw eu hurddas a helpu eu hunain.