Na Nadsaidhean a’ tighinn gu cumhachd

1

Cò bha os cionn propaganda Nadsaidheach?

2

Ciamar a b’ urrainn dha na Nadsaidhean pàigheadh airson iomairtean daora taghaidh sna 1930an?

3

Carson a bha an t-eagal air na Gearmailtich ro chomannaich?

4

Carson a bha Briseadh Wall Street cho dona dhan Ghearmailt?

5

Cuin a thàinig Hitler gu bhith na Sheansalair air a’ Ghearmailt?

6

Dè thug air daoine smaoineachadh gun cuireadh na Nadsaidhean stad air fòirneart agus an-fhois sa Ghearmailt?

7

Cò air an deach a’ choire airson an teine san Reichstag?

8

Ciamar a chleachd Hitler Teine an Reichstag gu mhath fhèin?

9

Dè an achd a thug cead do Hitler laghan a dhèanamh gun bhruidhinn ris a’ phàrlamaid?

10

Dè bha sa Choncordat?

11

Dè thachair Oidhche nan Sgeinean Fada?

12

Cuin a fhuair Hitler an t-ainm Fuhrer na Gearmailt?