Smachd nan Nadsaidhean air a’ Ghearmailt test questions

1

Cò am buidheann a bhiodh a’ cruinneachadh fiosrachadh air muinntir na Gearmailt dhan Phartaidh Nadsaidheach?

2

Dè am buidheann a bha os cionn nan campaichean cruinneachaidh?

3

Dè an tachartas a ghabh àite ann an 1936?

4

Ciamar a dhèilig na Nadsaidhean ri leabhraichean san robh fiosrachadh an aghaidh nan Nadsaidhean?

5

Dè tha 'untermensch' a’ ciallachadh?

6

Cuin a bha Seachnadh a’ Ghiblein ann?

7

Dè na laghan a chuir stad air pòsadh eadar Gearmailtich agus Iùdhaich?

8

Cuin a bha Kristallnacht ann?

9

Dè dh’fheumadh a bhith air Iùdhaich bho 1939?

10

Dè am buidheann a chaidh an aghaidh nan Nadsaidhean le dhol a thallachan dannsa?