Sgrìobhadh cruthachail

Earrann-obrach

Tha iomadh dòigh air ìre sgeulachd a leasachadh mar a tha sinn air fhaicinn. Bheir an earrann obrach seo ort a bhith a' beachdachadh air mar a b' urrainn dhut do chuid sgrìobhaidh a thoirt gu ìre nas àirde.

Question

Chaidh innse dhut mu thràth gu bheil e cudromach gum bi thu a' cleachdadh abairtean a bhuineas dhan Ghàidhlig agus air nach eil blas na Beurla.

Leugh na seantansan gu h-ìseal agus tagh an abairt as fheàrr.

  1. Aig a' cheann thall / Aig an deireadh, chaidh mi dhachaigh.
  2. Leig mi orm / Rinn mi a-mach gun robh mi tinn.
  3. Fhuair mi air adhart gu math/ Chaidh gu math dhomh anns an deuchainn.
  4. Rinn mi suas m' inntinn / Chuir mi romham a dhol a dh'Oilthigh Ghlaschu.
  5. Bha dìreach sianar / Cha robh ach sianar anns a' chlas.
  1. Aig a' cheann thall, chaidh mi dhachaigh.
  2. Leig mi orm gun robh mi tinn.
  3. Chaidh gu math dhomh anns an deuchainn.
  4. Chuir mi romham a dhol a dh'Oilthigh Ghlaschu.
  5. Cha robh ach sianar anns a' chlas.
Question

Tha e cuideachd cudromach gun seall thu nad sgrìobhadh gun urrainn dhut diofar dhòighean a chleachdadh gus an aon rud a ràdh.

Dè na h-abairtean gu h-ìseal a tha a' ciallachadh an aon rud?
Abairt AAbairt B
Chaidh iad dhan bhaile.Thog mi orm.
Chrìochnaich e.Thàinig orm falbh dhan bhaile.
Rinn iad dragh dha.Rinn mi a' chùìs.
Mhothaich mi dha.Thug e a chasan leis.
Chaidh agam air a dhèanamh.Cha mhòr nach do dh'fhalbh mi.
Dh'fhalbh mi.Thàinig e gu ceann.
Theab mi falbh.Thàinig e a-steach air.
Bha agam ri falbh dhan bhaile.Rinn iad air a' bhaile.
Chuir iad às dha.Thug mi an aire dha.
Theich e.Mharbh iad e.
Smaoinich e.Dh'obraich iad air.
Dè na h-abairtean gu h-ìseal a tha a' ciallachadh an aon rud?
Abairt AAbairt B
Dh'fhalbh mi.Thog mi orm.
Bha agam ri falbh dhan bhaile.Thàinig orm falbh dhan bhaile.
Chaidh agam air a dhèanamh.Rinn mi a' chùìs.
Theich e.Thug e a chasan leis.
Theab mi falbh.Cha mhòr nach do dh'fhalbh mi.
Chrìochnaich e.Thàinig e gu ceann.
Smaoinich e.Thàinig e a-steach air.
Chaidh iad dhan bhaile.Rinn iad air a' bhaile.
Mhothaich mi dha.Thug mi an aire dha.
Chuir iad às dha.Mharbh iad e.
Rinn iad dragh dha.Dh'obraich iad air.
Move on to Test
next