Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Mae rôl menywod mewn Cristnogaeth yn amrywio rhwng enwadau. Mae hyn yn gallu bod o ganlyniad i’r gwahanol ddysgeidiaethau sydd yn y Beibl a’r ffordd maen nhw’n cael eu dehongli gan wahanol gredinwyr. Yn Nhestament Newydd y Beibl, mae dyfyniadau sy’n awgrymu na ddylai menywod gael awdurdod yn yr Eglwys.

quote
Rhaid i wragedd gymryd eu dysgu yn dawel gan lwyr ymostwng. Ac nid wyf yn caniatáu i wragedd hyfforddi, nac awdurdodi ar y gwŷr; eu lle hwy yw bod yn dawel.1 Timotheus 2:11-12

Mae dyfyniadau eraill yn y Beibl yn cyflwyno barn wahanol am gydraddoldeb rhwng dynion a menywod:

quote
Oblegid yr ydych bawb, trwy ffydd, yn blant Duw yng Nghrist Iesu. Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu.Galatiaid 3:26-29

Mae’r ddysgeidiaeth Gatholig am ragfarn a gwahaniaethu yn cael ei nodi’n glir yn Gaudium et Spes:

quote
Rhaid atal a dileu pob math o wahaniaethu cymdeithasol neu ddiwylliannol mewn hawliau personol sylfaenol ar sail rhyw, hil, lliw, amodau cymdeithasol, iaith neu grefydd gan nad yw’n gydnaws â chynllun Duw.Gaudium et Spes para 29, 1965

Y Beibl

Mae rhai pobl yn hawlio bod yr Eglwys Gatholig yn gwrth-ddweud ei dysgeidiaethau ei hun drwy beidio â chaniatáu i fenywod fod yn offeiriaid. Dadl yr Eglwys yw bod offeiriad yn sefyll yn lle Iesu, a oedd yn ddyn. Mae hefyd yn cyfeirio at y traddodiad bod offeiriaid wedi bod yn ddynion ers dros ddwy fil o flynyddoedd.

Y dyddiau hyn, mae’r rhan fwyaf o’r enwadau Cristnogol yn derbyn bod gweinidogion benywaidd yn gyfartal â gweinidogion gwrywaidd. Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi caniatáu i fenywod gael eu hordeinio yn offeiriaid ers 1994, ac i gael eu hordeinio’n esgobion ers 2014. Drwy wneud y newidiadau hyn, mae'r Eglwys yng Nghymru yn dangos eu bod wedi moderneiddio eu dysgeidiaethau a bod cydraddoldeb o ran rhyw yn rhan bwysig o rôl arweinwyr crefyddol.

Mae llawer o Gristnogion yn credu mai ychydig iawn o hiliaeth sydd i’w gweld yn yr eglwysi. Mae llawer o weinidogion ym mhob enwad sy’n perthyn i hil wahanol. Yn ystod y cyfnod mwyaf diweddar, mae’r Pab wedi dod o wlad Pwyl, yr Almaen a’r Ariannin.

Mae llawer o Gristnogion heddiw yn brwydro yn erbyn rhagfarn a gwahaniaethu o bob math.