Beth mae Cristnogaeth yn ei ddweud am ragfarn a gwahaniaethu?

Mae Cristnogion yn credu bod pob bod dynol wedi cael ei greu ar ddelw Duw. O ganlyniad, mae unrhyw weithred sy’n dibrisio unigolyn yn sarhau Duw, sydd wedi creu’r person hwnnw ac sy’n ei garu.

quote
Oherwydd y mae pob un ohonoch sydd wedi ei fedyddio i Grist wedi gwisgo Crist amdano. Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu. Ac os ydych yn eiddo Crist, yna had Abraham ydych, etifeddion yn ôl yr addewid.Galatiaid 3:27-29

Elfen ganolog o’r ffydd Gristnogol yw’r gred bod Iesu Grist wedi colli ei waed ar y groes er mwyn gwneud iawn am bechodau pobl ym mhob man.

Mae Ioan yn dweud:

quote
Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy’n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.Ioan 3:16

Drwy’r Efengylau, mae pwyslais mawr ar y syniad bod neges Iesu yn berthnasol i bob bod dynol, beth bynnag ei gefndir:

  • cafodd ei eni yn ddieithryn, ymhlith pobl dlawd a phobl oedd wedi cael eu gwrthod (Luc 2:7-8)
  • yn stori’r geni, ymddangosodd angel yr Arglwydd i fugeiliaid (Luc 2:8-9)
  • daeth y doethion (magi) o dramor i’w addoli (Mathew 2:1-12)
  • iachaodd Iesu y gwahangleifion (Marc 1:40-45), y dyn dall (Mathew 20:29-34), y dyn oedd ym meddiant cythreuliaid (Marc 5:1-20), y wraig o wlad dramor (Marc 7:24-30) – pobl oedd yn cael eu casáu gan gymdeithas, ond yn cael eu derbyn gan Iesu
  • roedd gan fenywod statws is yng nghymdeithas y cyfnod, ac eto roedden nhw’n bwysig i Iesu, cymaint felly fel mai i fenywod yr ymddangosodd Iesu am y tro cyntaf ar ôl yr atgyfodiad (Mathew 28:1-10)
  • pan ofynnodd rhywun iddo, Pwy yw fy nghymydog? (Luc 10:29), dywedodd Iesu ddameg y Samariad Trugarog, lle gwnaeth y Samariad, aelod o gymuned oedd yn cael ei chasáu yng nghyfnod Iesu, helpu ei gyd-ddyn er bod pobl eraill wedi mynd heibio a gwneud dim (Luc 10:30-37)

Un o’r pynciau trafod yn y gymuned Gristnogol gyntaf oedd pwy allai’n gyfreithlon fod yn Gristion. Mae’r casgliad bod Cristnogaeth yn ffydd i bawb, beth bynnag eu hil, statws cymdeithasol neu ryw, yn seiliedig ar yr adnod hon o’r Actau:

quote
Rwy’n deall nad yw Duw yn dangos ffafriaeth, ond bod y sawl ym mhob cenedl sy’n ei ofni ac yn gweithredu cyfiawnder yn dderbyniol ganddo ef.Actau 10:34-35

Mae’r syniad hwn yn cael ei gadarnhau yn nysgeidiaeth Sant Paul yn y llythyr at y Galatiaid pan mae’n dweud:

quote
Nid oes rhagor rhwng Iddewon a Groegiaid, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw, oherwydd un person ydych chwi oll yng Nghrist Iesu.Galatiaid 3:28

Mae Epistol Iago, yn y Testament Newydd, yn dweud bod Cristnogion sy’n trin pobl dlawd yn wahanol i’r ffordd maen nhw’n trin pobl gyfoethog wedi gwneud eu hunain yn farnwyr, ac yn farnwyr llygredig o ran hynny (Iago 2:4).