Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Mae’r Qur'an yn dysgu Mwslimiaid i barchu hawliau unigolion, ac un o’r hawliau hyn yw rhyddid gwleidyddol.

Er hyn, mae rhagfarn a gwahaniaethu yn bodoli yn y byd Islamaidd.

Mae anghydraddoldeb rhwng dynion a menywod mewn rhai gwledydd a chymunedau Mwslimaidd. Efallai bod yr anghydraddoldeb hwn yn ddiwylliannol yn hytrach na chrefyddol.

Er bod gwahaniaethau diwylliannol yn bodoli o bosibl, mae pob dyn a menyw yn rhannu’r un dyletswyddau crefyddol mewn Islam.

Ummah

Yr ummah yw’r cysyniad o gymuned fyd-eang o Fwslimiaid. Mae’r ummah yn berthnasol i bob Mwslim, beth bynnag ei oed a’i ryw, ac mae disgwyl i bob Mwslim ddilyn y dyletswyddau crefyddol.

Pan fydd Mwslim yn addoli mewn mosg ar gyfer gweddïau Salat rhaid iddo sefyll gyda’r addolwyr eraill, ysgwydd wrth ysgwydd. Mae’n creu ymdeimlad o gydraddoldeb, hynny yw, bod pawb yn gyfartal.

Ymatebion Mwslimaidd i ragfarn a gwahaniaethu

Mae’n bosibl dangos ymatebion Mwslimaidd i ragfarn a gwahaniaethu drwy leisiau unigolion, grwpiau, cymdeithasau a’r gyfraith:

  • Yn dilyn ymosodiadau o losgi mosgiau yn fwriadol yn y Deyrnas Unedig, dywedodd y Farwnes Warsi bod angen gwneud mwy i fynd i’r afael â rhagfarn yn erbyn Mwslimiaid ym Mhrydain. Roedd hi’n dadlau bod rhagfarn o’r fath yn cael ei weld fwy a mwy fel rhywbeth derbyniol mewn cymdeithas.
  • Yn 2013 croesawodd Cyngor Mwslimiaid Prydain benderfyniad Llywodraeth Prydain i roi mwy o heddlu ar y strydoedd o amgylch safleoedd Islamaidd yn dilyn gweithredoedd Islamoffobaidd.
  • Mae Cyngor Mwslimiaid Cymru wedi cyhoeddi datganiadau, yn dilyn unrhyw weithredoedd terfysgol, ac yn condemnio unrhyw fath o derfysgaeth, rhagfarn a gwahaniaethu. Mae hefyd yn cynnal 'diwrnodau agored’ mewn mosgiau bob blwyddyn i wahodd pobl sydd ddim yn Fwslimiaid i ymweld â mosg ac i herio rhagfarn.
  • Sefydliad rhyng-ffydd yw’r Fforwm Cristnogion a Mwslimiaid. Mae’n annog ac yn hybu gwell dealltwriaeth rhwng Mwslimiaid a Christnogion. Mae’n rhoi cefnogaeth i Gristnogion a Mwslimiaid sydd mewn priodas ryng-ffydd.