Beth mae Islam yn ei ddweud am ragfarn a gwahaniaethu?

Lledaenodd Islam drwy’r Dwyrain Canol i ddechrau gan dderbyn a chynnwys gwahanol genhedloedd, arferion, dosbarthiadau a chrefyddau. Yn ddiweddarach, lledaenodd Islam drwy Asia, India, Affrica a’r Balcanau. Nid oedd rhagfarn a gwahaniaethu yn gyffredin mewn cymdeithasau Mwslimaidd oherwydd bod y trigolion yn dod o gefndiroedd amrywiol. Mae’r traddodiad hwn o oddefgarwch yn cael ei adlewyrchu yn nysgeidiaethau Islam.

Goddefgarwch

Mae goddefgarwch o bobl nad ydynt yn Fwslimiaid mewn cymdeithasau Islamaidd yn deillio o ddysgeidiaeth y Proffwyd Muhammad y dylai 'Pobl y Llyfr' i gyd gael eu parchu. Roedd hyn yn golygu dilynwyr crefyddau undduwaidd eraill sydd wedi cael testun sanctaidd gan Dduw. Ar y pryd, roedd hyn yn cynnwys Cristnogion ac Iddewon yn bennaf. Mae’r Qur'an yn dweud:

quote
A pheidiwch â dadlau â dilynwyr y llyfr... ac eithrio’r rhai hynny sy’n gweithredu’n annheg, a dywedwch: Credwn yn yr hyn a ddatgelwyd i ni ac a ddatgelwyd i chi, ac mae ein Duw ni a’ch Duw chi yn Un, ac iddo Ef yr ymostyngwn.Qur'an 29:46

Cyfiawnder

Mae’r Qur'an yn dysgu bod cyfiawnder yn berthnasol i bobl o bob math, ac o bob ffydd:

quote
O chwi sydd wedi credu, safwch yn gadarn dros Allah bob amser, yn dystion i gyfiawnder, a pheidiwch â gadael i gasineb pobl eich atal rhag bod yn gyfiawn. Byddwch gyfiawn; mae hynny’n nes at gyfiawnder. Ac ofnwch Allah. Yn wir, mae Allah yn [gwbl] ymwybodol o’r hyn rydych yn ei wneud.Qur'an 5:8

Cydraddoldeb

Mae pawb yn gyfartal mewn Islam, beth bynnag yw eu gwreiddiau, a’r unig beth sy’n gwneud pobl yn wahanol yw lefel eu hymrwymiad i’w crefydd. Yn ôl Al-Tirmidhi dywedodd y Proffwyd Muhammad mewn un Hadith:

quote
O ddynolryw, yn wir rydym wedi eich creu o wryw a benyw a’ch gwneud yn bobloedd a llwythau fel y gallwch adnabod eich gilydd. Yn wir, y mwyaf bonheddig ohonoch yng ngolwg Allah yw’r mwyaf cyfiawn ohonoch. Yn wir, mae Allah yn Wybodus ac yn Ymwybodol.Qur'an 49:13

Byw’n gytûn

Mae’r Qur'an yn dweud y dylai pobl drin ei gilydd yn deg er mwyn helpu i greu cymdeithas gytbwys a chytûn:

quote
Nid yw Allah yn eich gwahardd rhag dangos caredigrwydd a bod yn deg â’r rhai hynny nad ydynt wedi ymladd â chi am grefydd ac nad ydynt wedi eich gyrru o’ch cartrefi. Mae Allah yn caru’r rhai sy’n deg.Qur'an 60:8

Gwerth yr unigolyn

Mae’r dyfyniad isod yn dangos y dylai credoau pobl nad ydynt yn Fwslimiaid gael eu parchu, ac nad yw’n iawn gorfodi pobl i droi at Islam.

quote
Ni fydd unrhyw orfodaeth mewn materion ffydd.Qur'an 2:356

Hiliaeth

Mae pob math o hiliaeth yn ddrwg ac yn annerbyniol. Mae Mwslimiaid yn credu bod pawb yn perthyn i un ddynoliaeth. Maen nhw’n credu bod hiliaeth, boed yn rhagfarn neu wahaniaethu, yn tanseilio urddas pobl.