Beth yw achosion a gwreiddiau rhagfarn?

Mae’r rhesymau dros ragfarn yn amrywio. Mae rhai’n gysylltiedig â digwyddiadau hanesyddol.

Yn aml iawn, mae rhagfarn yn seiliedig ar anwybodaeth. Yr ateb yw addysg, ond mae llawer o bobl yn dewis aros yn anwybodus, oherwydd bod eu rhagfarnau yn aml yn gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn well na rhywun arall.

Gall dioddefwyr math penodol o fwlio fynd ymlaen i fod yn fwlis eu hunain. Yn yr un modd, os yw pobl wedi dioddef rhagfarn, mae posibilrwydd y bydd ganddyn nhw safbwyntiau tebyg am bobl eraill ymhen amser.

Gall magwraeth rhywun achosi iddo fod yn rhagfarnllyd. Os oedd gan y rhieni eu hunain ragfarnau, mae posibilrwydd y bydd eu barn nhw’n cael ei throsglwyddo i’r genhedlaeth nesaf.

Gall un profiad annifyr gyda pherson o grŵp penodol achosi i rywun feddwl am bawb o’r grŵp hwnnw yn yr un ffordd. Yr enw am hyn yw stereoteipio a gall arwain at ragfarn.

Mae’r cyfryngau’n cael dylanwad mawr ar bobl yn yr 21ain ganrif, ac yn aml iawn maen nhw’n gallu bod yn gyfrifol am hybu stereoteipiau o grŵp penodol.

Mae gwneud bwch dihangol o rywun yn enghraifft o fath penodol o ragfarn. Gall unigolyn neu grŵp gael ei feio am bechodau neu ddrwgweithredoedd unigolyn neu grŵp arall. Er enghraifft, yn Almaen Natsïaidd y 1930au, cafodd Iddewon eu gwneud yn fychod dihangol a’u beio am anawsterau economaidd y wlad.