Mannau arbennig (Cristnogaeth) test questions

1

Beth yw pererindod?

2

Pam mae Bethlehem yn bwysig i Gristnogion?

3

Beth mae llawer o bererinion Cristnogol yn ei wneud ym Methlehem?

4

Beth ddigwyddodd yn Nasareth?

5

Pam mae Cristnogion yn hoff o ymweld â mannau lle mae digwyddiadau crefyddol arbennig wedi digwydd?

6

Beth ddigwyddodd yng Ngardd Gethsemane?

7

Pam mae Cristnogion yn cerdded ar hyd y Via Dolorosa yn Jerusalem?

8

Pa fannau sy'n rhan o’r Tir Sanctaidd?

9

Yn ôl y chwedl, faint o seintiau sydd wedi'u claddu ar Ynys Enlli?

10

Sawl ymweliad â Thyddewi sy'n gywerth ag un ymweliad â Rhufain i Gristnogion?