Jerusalem

Mae Jerusalem yn fan pererindod pwysig i Gristnogion, yn ogystal ag Iddewon a Mwslimiaid.

Mae Cristnogion yn credu bod Iesu wedi ymweld â Jerusalem adeg y Pasg ac wedi treulio'r wythnos cyn ei farwolaeth yno. Mae pererinion Cristnogol yn ymweld â Jerusalem, felly, i gofio digwyddiadau allweddol yn wythnos olaf Iesu, sef yr Wythnos Sanctaidd. Bydd pererinion Cristnogol yn aml yn ymweld â'r mannau canlynol:

  • Gardd Gethsemane – maen nhw'n credu mai dyma lle bu Iesu yn gweddïo cyn iddo gael ei arestio gan y Rhufeiniaid a'i ddedfrydu i farwolaeth. Mae Cristnogion yn dod yma i fyfyrio a gweddïo.
  • Eglwys y Beddrod Sanctaidd – maen nhw'n dweud bod yr eglwys hon wedi'i hadeiladu ar y safle lle cafodd Iesu ei groeshoelio, a'r man lle cafodd ei gladdu. Mae eraill yn credu mai Bedd yr Ardd, sydd wedi'i leoli ychydig y tu allan i furiau dinas Jerusalem, yw'r lle sy'n cynrychioli safle marwolaeth ac atgyfodiad Iesu.
  • Via Dolorosa – llwybr arbennig mae pererinion Cristnogol yn ei ddilyn o gyrion Jerusalem i Eglwys y Beddrod Sanctaidd, yn enwedig ar ddydd Gwener y Groglith. Maen nhw'n credu mai dyma'r union lwybr y cerddodd Iesu ar ei hyd wrth gario ei groes ar y ffordd i gael ei groeshoelio.
  • Eglwys y Dyrchafael – maen nhw'n dweud bod hon ar safle'r Dyrchafael, pan gododd Iesu i'r Nefoedd 40 diwrnod ar ôl atgyfodi. Mae carreg yn yr Eglwys, a'r gred yw bod ôl ei droed arni.

Natur a phwysigrwydd

Mae'r gred bod Iesu wedi marw a chyfodi o blith y meirw'n gred bwysig iawn i Gristnogion. Mae Cristnogion yn credu bod yr aberth hwn yn galluogi pob Cristion i gael perthynas â Duw. Enw'r gred hon yw’r Iawn.

Mae llawer o Gristnogion yn credu bod mynd ar bererindod i Jerusalem yn gallu dod â nhw'n agosach at brofiad Iesu wrth i'w farwolaeth agosáu.

Mae Cristnogion yn credu bydd hyn yn eu helpu nhw i ddatblygu'n ysbrydol a mynd yn agosach at Dduw.