Perthnasoedd rhywiol (Cristnogaeth) test questions

1

Pam mae rhywioldeb yn bwysig?

2

Beth yw ystyr heterorywiol?

3

Beth yw'r oed cydsynio cyfreithiol ar gyfer rhyw yn y Deyrnas Unedig?

4

Beth yw ystyr 'diweirdeb'?

5

Beth yw neges ganolog Genesis ynglŷn â dynion a menywod?

6

Beth mae Sant Paul yn ei ddweud am y corff?

7

Pa un o'r Deg Gorchymyn sy'n ategu'r syniad mai dim ond o fewn priodas dylai rhyw ddigwydd?

8

Beth mae llawer o eglwysi Protestannaidd yn ei gredu am atal cenhedlu?

9

Beth yw safbwynt yr Eglwys Gatholig am atal cenhedlu?

10

Pa ddadl mae rhai Cristnogion yn ei defnyddio yn erbyn condemnio gweithgaredd cyfunrywiol?