Atal cenhedlu

Mae atal cenhedlu yn derm cyffredinol sy'n cynnwys unrhyw ffordd o atal beichiogrwydd o ganlyniad i gyfathrach rywiol. Mae gwahanol gredoau ynglŷn â sut i ddefnyddio dulliau atal cenhedlu, gan ddibynnu ar ba enwad neu eglwys mae Cristion yn perthyn iddo. Mae'r dysgeidiaethau am atal cenhedlu'n amrywio gan ddibynnu ar yr enwad Cristnogol.

Mae'r Eglwys Gatholig yn dysgu bod y weithred rywiol yn ffordd o ddangos cariad pur a bod Duw yn gweithio drwy'r mynegiad hwn o gariad i greu bywyd newydd. Gan mai un o ddibenion rhyw yw cenhedlu, mae defnyddio dulliau atal cenhedlu artiffisial yn ymyrryd â gweithred greadigol Duw, ac mae'n annerbyniol.

Mae'r rhan fwyaf o grwpiau Cristnogol Protestannaidd yn credu bod rhyw yn ffordd bwysig o ddangos cariad a serch mewn priodas, ond nad cenhedlu yw ei unig ddiben. Felly, mae llawer ohonynt yn caniatáu defnyddio dulliau atal cenhedlu artiffisial gan fod hynny'n caniatáu i gwpl ddangos eu cariad tuag at ei gilydd a rheoli maint eu teulu.

Safbwynt y Crynwyr am berthynas rywiol yw:

quote
Yn ei hanfod, dydy gweithgaredd rhywiol ddim yn beth da na drwg; mae'n weithgaredd biolegol normal sydd, fel y rhan fwyaf o weithgareddau dynol eraill, yn gallu cael ei wneud mewn modd dinistriol neu greadigol.Golwg y Crynwyr ar ryw, 1963

Mae'r Crynwyr yn hapus i bob cwpl benderfynu drostyn nhw eu hunain os ydyn nhw eisiau defnyddio dulliau atal cenhedlu ai peidio.

Mae'r Eglwys Fethodistaidd o'r farn bod dulliau atal cenhedlu'n gallu bod yn ffordd o alluogi cwpl i gael boddhad o'u priodas er lles y teulu.

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Mae'r rhan fwyaf o Brotestaniaid yn hapus i ddilyn arweiniad eu heglwys, yn enwedig ynglŷn â defnyddio dulliau atal cenhedlu. Mae cynnydd mawr wedi bod yn nifer y plant sy'n cael eu geni y tu allan i briodas. Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith fod llawer o bobl yn cael rhyw cyn priodi, sy'n mynd yn groes i un o'r prif egwyddorion sy'n cael eu dysgu gan y gymuned Gristnogol.

Er gwaethaf dysgeidiaeth yr Eglwys am atal cenhedlu, mae llawer o Gatholigion yn defnyddio dulliau atal cenhedlu i reoli maint eu teuluoedd, sy'n awgrymu eu bod nhw'n gwrthod yr egwyddorion mae'r rheol yn seiliedig arnynt. Fodd bynnag, mae'r Eglwys Gatholig yn mynnu na allan nhw wanhau gwirioneddau sylfaenol y ffydd er mwyn bod yn boblogaidd yn unig.