Dysgeidiaethau Cristnogol am ryw

Sail Feiblaidd

Y man cychwyn i ddealltwriaeth Cristnogion o rywioldeb dynol yw'r gred bod pob bod dynol yn cael ei greu 'ar ddelw Duw'

quote
Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun; ar ddelw Duw y creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy.Genesis 1:27

Mae stori'r creu yn Genesis yn dangos y cysylltiad agos rhwng dynion a menywod:

quote
Yna parodd yr Arglwydd Dduw i drymgwsg syrthio ar y dyn, a thra oedd yn cysgu, cymerodd un o'i asennau a chau ei lle â chnawd; ac o'r asen a gymerodd gwnaeth yr Arglwydd Dduw wraig, a daeth â hi at y dyn. A dywedodd y dyn, "Dyma hi! Asgwrn o'm hesgyrn, a chnawd o'm cnawd. Gelwir hi yn wraig, am mai o ŵr y cymerwyd hi." Dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam, ac yn glynu wrth ei wraig, a byddant yn un cnawd.Genesis 2:21-24

Mae'r darn hwn o'r Beibl yn awgrymu bod dyn a menyw yn uno i fod yn gyflawn.

Mae Sant Paul yn dweud: Neu, oni wyddoch fod eich corff yn deml i'r Ysbryd Glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain mohonoch? Oherwydd prynwyd chwi am bris. Felly gogoneddwch Dduw yn eich corff. 1 Corinthiaid 6:19-20

Mae'r ddysgeidiaeth hon yn bwysig oherwydd mae'n cyfeirio at y cyfrifoldeb sydd gan Gristnogion am yr hyn maen nhw'n ei wneud â'u corff a sut maen nhw'n ei drin. Mae'r ddysgeidiaeth yn cynnwys goblygiad cryf i rywioldeb Cristion.

Y gred Gatholig yw mai'r cysylltiad rhywiol rhwng dyn a menyw yw'r mynegiad corfforol mwyaf personol o'u hundod llwyr. Am y rheswm hwn, mae'r Eglwys Gatholig yn dysgu yn Familiaris consortio bod yr undeb hwn yn sanctaidd ac yn elfen allweddol mewn priodas.

Mae'r rhan fwyaf o Gristnogion yn derbyn y ddysgeidiaeth mai dim ond mewn priodas dylai perthynas rywiol ddigwydd. Mae un o'r Deg Gorchymyn yn Exodus yn ategu hyn:

quote
Na odineba.Exodus 20:14

Mae Cristnogion yn credu bod y gorchymyn hwn yn dangos bod Duw eisiau i bobl ddangos ffyddlondeb rhywiol o fewn priodas a diweirdeb cyn priodas.