Oed cydsynio

Beth yw'r oed cydsynio cyfreithiol ar gyfer perthynas rywiol?

Important events occurring over time relating to sexual relationshipsSENEDD Y DEYRNAS UNEDIG, 2012; NCBI, 2012

Heterorywioldeb

Yr oed cydsynio rhywiol cyfreithiol i heterorywolion yn y Deyrnas Unedig yw 16. Mae cydsynio yn golygu cytuno i rywbeth – yn yr achos hwn, i gael cyfathrach rywiol.

Trais rhywiol statudol yw pan mae un neu'r ddau o'r sawl sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol yn iau na'r oed cydsynio. Deddfau yw statudau. Mae'r ddeddf hon yn golygu nad yw merch 14 mlwydd oed yn gallu cydsynio'n gyfreithiol i gael rhyw gyda'i chariad 16 mlwydd oed. Byddai hyn yn cael ei ystyried yn anghyfreithlon.

Cyfunrywioldeb

Roedd cyfunrywioldeb yn arfer bod yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig. Cafodd newidiadau eu gwneud yn Neddf Troseddau Rhywiol 1967 i ganiatáu i ddynion cyfunrywiol dros 21 oed gael perthynas rywiol, yn breifat.

Yn 1994, cafodd ei newid eto i'w ostwng i bobl dros 18 oed.

Mae Deddf Troseddau Rhywiol (Diwygio) 2000 wedi gwneud yr oedrannau cydsynio cyfreithiol i bobl heterorywiol a phobl gyfunrywiol yn gyfartal, gan newid yr oed cydsynio cyfreithiol ar gyfer pobl gyfunrywiol i 16. Daeth y newid hwn i rym yng Ngogledd Iwerddon pan gafodd y Gorchymyn Troseddau Rhywiol ei basio yn 2008.