Arferion amrywiol yng Nghymru

Mae’r ffordd mae merched Mwslimaidd yn dewis gwisgo yng Nghymru yn amrywio’n fawr. Mater o ddewis yw’r math o wisg Fwslimaidd sy’n cael ei defnyddio. Yn yr ysgol, er enghraifft, bydd rhai merched Mwslimaidd yn gwisgo’r hijab fel rhan o'u gwisg ysgol, ond bydd eraill yn dewis peidio â gwneud hynny.

Weithiau bydd rhai merched ifanc yn eu harddegau’n gwisgo amrywiad ar niqab yn yr ysgol hefyd.

Fyddai plant ddim yn gwisgo’r burkha yn yr ysgol, ond efallai byddai rhai oedolion yn ei wisgo yno. Mae llawer o drafod ymhlith Mwslimiaid ynglŷn â’r arferion sy’n gysylltiedig â gwisg merched, ac a yw’r arferion hyn yn ddiwylliannol neu’n grefyddol. Mae’r farn yn amrywio.

Mewn diwrnodau agored yn y mosg, sef cyfle i bobl sydd ddim yn Fwslimiaid i ymweld â mosg, bydd pobl yn aml yn gofyn cwestiynau am arferion gwisg Mwslimiaid.

Question

Eglura beth mae bod yn Fwslim yn ei olygu.

Mae bod yn Fwslim yn golygu ufuddhau i ewyllys Allah. Mae Mwslim yn aelod o gymuned fyd-eang Islam, lle mae pob Mwslim yn aelod o frawdoliaeth ffydd. Mewn bywyd bob dydd, mae Mwslim yn dangos ufudd-dod i Allah drwy ddilyn y Pum Piler Ffydd. Mae bod yn Fwslim hefyd yn golygu credu geiriau’r Shahadah a mynegi hyn drwy weddïo’n ddyddiol. Bydd Mwslim yn ceisio dilyn dysgeidiaethau’r Qur'an.