Pererindod i Mecca

Mae gan bob Mwslim ddyletswydd i fynd ar bererindod i Mecca o leiaf unwaith yn ei oes, cyn belled ei fod yn iach o gorff, a chyn belled ei fod yn gallu fforddio gwneud hynny. Mae mynd ar bererindod i Mecca yn weithred orfodol.

Enw’r bererindod i Mecca yw’r Hajj a dyma bumed Piler Islam. Mae Mwslimiaid yn ceisio mynd i Mecca yn ystod Dhu al-Hijjah, sef deuddegfed mis y calendr Islamaidd.

Key facts about the Islamic pilgrimage to Mecca.

Rhaid i Fwslimiaid ddilyn nifer o ddefodau pwysig tra maen nhw ar Hajj:

Ihram

Mae ihram yn ymwneud â’r cyflwr o fod yn bur ac yn gyfartal gerbron Duw (Allah), ac mae hyn yn ofynnol i Fwslimiaid cyn mynd ar Hajj. Fel arwydd o’r cyflwr hwn, mae pererinion gwrywaidd yn gwisgo dau ddarn o liain gwyn tra maen nhw ar Hajj. Mae pererinion benywaidd yn gwisgo dillad arferol, ond dydyn nhw ddim yn gorchuddio’u hwynebau. Mae rhai pererinion yn cadw’r dillad hyn, yna pan maen nhw’n marw mae’r lliain yn cael ei roi am y corff cyn ei gladdu.

Ka'bah

Ar ddiwrnod cyntaf yr Hajj, mae pererinion yn cerdded o amgylch y Ka'bah saith gwaith mewn cyfeiriad gwrthglocwedd tra’n ailadrodd gweddïau. Yr enw am hyn yw Tawaf. Mae miloedd o bobl yn gwneud hyn ar yr un pryd, ac felly dim ond ychydig o bobl sy’n llwyddo i gyffwrdd neu gusanu’r Garreg Ddu sydd ar un o gorneli’r Ka'bah. Os yw pererin yn methu â chyffwrdd y Garreg Ddu, mae’n dal ei law i fyny tuag ati wrth fynd heibio.

Mae cerdded o amgylch y Ka'bah gyda miloedd o bobl eraill yn cynrychioli’r gred Fwslimaidd bod pob Mwslim yn gyfartal. Mae Mwslimiaid yn cael eu hargymell i wneud ail Tawaf ar ddiwedd eu pererindod.

Safa a Marwah

Yna mae’r pererinion yn rhedeg rhwng bryniau Safa a Marwah saith gwaith. Mae hyn yn cynrychioli Hagar, gwraig Ibrahim, yn chwilio am ddŵr i’w mab, Ismail.

Mae Mwslimiaid yn credu bod Ismail wedi taro ei droed ar y llawr a bod hyn wedi achosi i ddŵr godi o’r ddaear. Enw’r ffynnon hon yw Zamzam, ac yn aml iawn mae pererinion heddiw’n mynd â dŵr o’r ffynnon adref gyda nhw.

Mina

Mae’r pererinion yn teithio o Mecca i Mina i dreulio noson gyntaf yr Hajj. Yna yn y bore maen nhw’n teithio i wastadedd Arafat, lle maen nhw’n sefyll ar Fynydd y Trugaredd, neu’n agos ato, o ganol dydd tan fachlud haul, gan glodfori Allah. Dyma uchafbwynt yr Hajj, ac mae Mwslimiaid yn credu bod y ddefod hon yn cynrychioli beth fydd yn digwydd ar Ddydd y Farn pan fydd pob bod dynol yn cael ei farnu gan Allah yn ôl ei weithredoedd.

Muzdalifah

Mae’r pererinion yn treulio’r ail noson yn Muzdalifah, lle maen nhw’n casglu cerrig bach i’w defnyddio ar y trydydd dydd pan fyddan nhw’n mynd yn ôl i Mina. Maen nhw’n taflu’r cerrig hyn at dair colofn sy’n cael eu galw’n Jamarat, ac sy’n cynrychioli’r Diafol.

Mae Mwslimiaid yn credu bod y Diafol wedi ceisio perswadio Ibrahim i anufuddhau i Allah dair gwaith pan orchmynnodd Allah i Ibrahim aberthu ei fab, Ismail. Mae Mwslimiaid hefyd yn addo y byddan nhw’n ymladd yn erbyn y Diafol eu hunain ac yn ymwrthod â themtasiwn.

Id-ul-Adha

Ar ddiwedd y bererindod, mae Mwslimiaid yn dathlu gŵyl Id-ul-Adha. Mae’r ŵyl hon yn eu hatgoffa o ufudd-dod Ibrahim pan ddywedodd Allah wrtho am aberthu ei fab, Ismail. Weithiau bydd Mwslimiaid yn aberthu dafad neu afr fel symbol o’r oen a roddodd Allah i Ibrahim i’w aberthu yn lle Ismail.

An infographic to represent ‘Hajj’ (Pilgrimage to Mecca), showing the journey of the pilgrimage.