Cadw data’n ddiogel

Mae’r camau y mae’n bosibl eu cymryd er mwyn cadw data yn ddiogel yn cynnwys:

  • gwneud copïau wrth gefn o ffeiliau yn rheolaidd (dylai copïau wrth gefn gael eu storio mewn sêff sy’n gallu gwrthsefyll tân neu mewn adeilad arall)
  • amddiffyn rhag firysau drwy redeg meddalwedd gwrthfirws
  • defnyddio system o gyfrineiriau fel bod mynediad at ddata wedi’i gyfyngu
  • storio ffeiliau pwysig yn ddiogel ar ddisgiau symudadwy, er enghraifft, wedi’u cloi mewn sêff sy’n gallu gwrthsefyll tân a dŵr
  • peidio â gadael i neb ar wahân i staff sydd wedi’u hawdurdodi fynd i rai ardaloedd, er enghraifft drwy ddefnyddio cardiau adnabod neu gardiau sweipio magnetig i reoli mynediad i’r ardaloedd hyn
  • allgofnodi neu ddiffodd terfynellau bob amser, a’u cloi os yw hynny’n bosibl
  • cymryd camau i sicrhau nad yw ffeiliau’n cael eu dileu’n ddamweiniol drwy ddiogelu disgiau rhag ysgrifennu arnynt
  • defnyddio technegau amgryptio data er mwyn codio data i wneud iddyn nhw edrych fel petaen nhw’n gwneud dim synnwyr
Enghreifftiau o ddiogelu data, er enghraifft defnyddio cyfrineiriau a meddalwedd gwrthfirws, lle diogel i storio ffeiliau, allgofnodi ar ôl defnyddio’r cyfrifiadur, gwneud copi wrth gefn o ffeiliau…

Bancio ar-lein

Pan fyddi di’n bancio ar-lein, ar ôl i ti fewngofnodi, byddi di’n sylwi bod yr http yn y bar cyfeiriad wedi newid i https. Mae hyn yn dangos bod cysylltiad diogel wedi’i sefydlu rhwng dy gyfrifiadur di a chyfrifiadur y banc. Mae data sy’n cael eu hanfon rhwng y ddau gyfrifiadur yn cael eu hamgryptio, felly bydd unrhyw un sy’n ceisio rhyng-gipio dy ddata yn derbyn data sy’n golygu dim. Yr unig ffordd o ddadgryptio’r data a chael data darllenadwy yw drwy ddefnyddio allwedd nad oes ond dau gyfrifiadur yn gwybod amdano – dy gyfrifiadur di a chyfrifiadur y banc.