Èisteachd

Anns an Eilean Sgitheanach

Question

Dè an cothrom eile a tha aig luchd-turais an dèidh coimhead air a' chaisteal?

Cuairt a ghabhail tro na gàrraidhean timcheall a' chaisteil.

Question

Dè tha aig an luchd-turais ri dhèanamh aig uair?

A bhith air ais air a' bhus.

Question

Càite an gabh iad am biadh?

Aig an taigh-bìdh ainmeil Na Trì Dorsan.

Question

Dè chì iad air an rathad air ais gu Caol Acainn?

Na h-Eileanan Beaga.

Question

Carson a bhios iad a' stad air an rathad dhachaigh?

Airson dealbhan a thogail.