Pen friends

Kaye is interested in getting a penfriend. She has put some details on a school pen friend site.

Teenage girl typing at a school computerAn illistration of a teenage girl typing at a school computer

Fiosrachadh

Tha mi a' dol gu Àrd-sgoil Obar Dheathain. Is toigh leam Cruinn-eòlas agus Eachdraidh. Cha toigh leam Bith-eòlas. Tha cù agam. ‘S e Glen an t-ainm a tha air. 'S e cù-chaorach a tha ann.

Question

Which two school subjects does Kaye like?

1 Gaelic

2 Geography

3 History

4 English

2Cruinn-eòlas means 'Geography'.

3Eachdraidh means 'History'.

Question

Which school subject does she not like?

Biology

Bith-eòlas means 'Biology'. Make sure you know how to name a wide variety of school subjects in Gaelic.

Question

What pet does she have?

A dog.

means 'dog'.

It is useful to know the Gaelic names for common animals
GaelicEnglish
catcat
coineanach, rabaidrabbit
eachhorse
eun, iseanbird
iasgfish
luchmouse
Question

What breed of pet is it?

It's a sheepdog.

Cù-chaorach means 'sheepdog'.