Comann-sòisealta air a sgaradh

1

Dè bha laissez faire a’ ciallachadh do Riaghaltas Bhreatainn?

2

Cò na daoine dhan tug Thomas Barnardo cuideachadh?

3

Dè am buidheann carthannais a stèidhich coloinidhean obrach airson daoine bochda a chuideachadh?

4

Càit an do rinn Charles Booth rannsachadh?

5

Càit an do rinn Seebohm Rowntree rannsachadh?

6

Cuin a thòisich Cogadh nam Boer?

7

Cia mheud dhe na saor-thoilich nach robh fiot airson seirbheis san arm?

8

Cuin a chaidh an Riaghaltas Libearalach a thaghadh?