Changes in spelling

ag ithe

On the previous page, did you notice that the spelling of the verb also changed?

Déan became déanamh.

To change the spelling of the verb, follow the rules below.

A. Short verbs

If the verb is short, add –eadh / –adh, depending if it is broad or slender.

For example:

brisag briseadh
dúnag dúnadh
molag moladh
fillag filleadh
glanag glanadh

B. Long verbs

If the verb is long, add –iú / -ú, depending if it is broad or slender.

For example:

críochnaighag críochnú
ainmnighag ainmniú
ullmhaigh ag ullmhú
ceartaighag ceartú
léirigh ag léiriú

C. Verbs that take ‘t’

For example:

bainag baint
labhairag labhairt
oscail ag oscailt
eitilag eitilt
imir ag imirt
tiomáin ag tiomáint
imigh ag imeacht

D. Verbs that do not follow the rules

For example:

caithag caitheamh
ceannaigh ag ceannach
cuir ag cur
éirigh ag éirí
éist le ag éisteacht le
foghlaimag foghlaim
léigh ag léamh
nighag ní
oibrighag obair
ólag ól
scríobhag scríobh
siúil ag siúl

E. Irregular verbs

For example:

téigh ag dul(going)
faighag fáil (getting)
tarag teacht(coming)
ithag ithe (eating)
tabhair ag tabhairt (giving)
abairag rá(saying)
feicag feiceáil(seeing)
déan ag déanamh (doing)
clois / cluinag cloisteáil / cluinstin(hearing)
beir ar ag breith ar (catching)
bheith (being)

Let’s try some examples.

Question

bris

ag briseadh

Question

glan

ag glanadh

Question

múch

ag múchadh

Question

aistrigh

ag aistriú

Question

ardaigh

ag ardú