Ffynonellau eraill o awdurdod

Personal and religious sources of authority available to most believers when they might need guidance and help.

Pan rydyn ni angen deall rhywbeth neu ddysgu am rywbeth, neu benderfynu beth i'w wneud, mae gan y rhan fwyaf o bobl amryw o ffynonellau awdurdod maen nhw'n gallu troi atyn nhw i gael arweiniad a chymorth. Byddai rhain yn gallu cynnwys:

I bobl grefyddol, mae ffynonellau eraill o arweiniad a chymorth ar gael hefyd. Byddai rhain yn gallu cynnwys:

  • testunau sanctaidd
  • sefydlwyr y ffydd
  • egwyddorion neu reolau crefyddol
  • arweinwyr cymunedau ffydd
  • traddodiad crefyddol
  • pobl eraill yn y gymuned ffydd

Weithiau, bydd dealltwriaeth ac ysbrydoliaeth yn gallu dod o gredoau, dysgeidiaethau ac arferion crefyddau eraill, ac o ffynonellau heblaw crefydd.

Yn gyffredinol, mae rhywun yn gallu gwneud penderfyniadau gwell ar ôl ystyried amrywiaeth o ffynonellau o arweiniad a chymorth, yn hytrach na defnyddio un ffynhonnell yn unig, neu'r un un ffynhonell bob tro. Mae hyn yn helpu'r unigolyn i gael y darlun mwyaf cyflawn o'r sefyllfa sy'n ei wynebu a'r dewisiadau sydd ar gael, ac felly'n ei helpu i wneud penderfyniad gwell.

curriculum-key-fact
Mae Cristnogion yn ystyried mai'r Beibl yw'r ffynhonnell awdurdod bwysicaf, gan ei fod yn cynnwys dysgeidiaeth Duw ac Iesu Grist. Byddai pob ffynhonnell arall o awdurdod, fel arweinwyr crefyddol a phobl eraill yn eu grwpiau crefyddol, wedi cael eu hawdurdod eu hunain o'r Beibl, felly dyma fan cychwyn Cristnogaeth.

Cyfraith Sifil

Weithiau, mae rhai o ddeddfau a dysgeidiaethau'r Beibl yn gwrthdaro â deddfau a dysgeidiaethau'r wlad a'r llywodraeth. Mae'r Eglwys yn dysgu y dylai unigolyn ddilyn dysgeidiaethau'r Beibl cyn belled nad ydyn nhw'n gwrthdaro â rhai'r wlad. Mae'r rhan fwyaf o gyfraith y Deyrnas Unedig yn cyd-fynd â dysgeidiaethau'r Beibl, er enghraifft mae llofruddiaeth yn ddrwg. Mae rhai materion eraill yn gallu bod yn benderfyniadau personol, er enghraifft mae erthyliad yn gyfreithlon, ond mae’n ddewis personol. Yr unig reswm pam na fyddai hyn yn gallu bod yn wir yw os yw cyfraith y wlad yn mynd yn groes i hawliau dynol.