Defnyddio'r Beibl a sut mae'n ddefnyddiol

quote
Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd, ac maen nhw'n dysgu beth sy'n wir i ni, yn cywiro syniadau anghywir, yn dangos beth dŷn ni'n ei wneud o'i le, a'n dysgu ni i fyw yn iawn. Felly mae gan bobl Dduw bopeth sydd ei angen iddyn nhw wneud pob math o bethau da.2 Timotheus 3:16-17

Mae Cristnogion yn gallu defnyddio'r Beibl mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae modd ei ystyried fel canllaw ar gyfer bywyd, er mwyn i Gristnogion gael troi ato i gael cyngor, arweiniad a thawelwch meddwl.

Cyfraith absoliwt

Gan mai'r Beibl yw Gair Duw, mae rhai o'r dysgeidiaethau ynddo'n cael eu hystyried yn gyfraith absoliwt. Cyfraith absoliwt yw’r un sy'n gorfod cael ei dilyn bob amser, er enghraifft y Deg Gorchymyn. Gan fod y deddfau hyn wedi'u gosod gan Dduw, mae'n rhaid ufuddhau iddyn nhw.

Mae Cristnogion yn credu nad yw pob cyfraith y Beibl yn newid, a'i bod hi'n berthnasol ym mhob sefyllfa dan unrhyw amgylchiadau. Mae disgwyl i Gristnogion ufuddhau i'r deddfau hyn, ac maen nhw'n credu bydd pobl yn cael eu barnu ar hyn ar ôl marw.

Mae rhai o Gristnogion heddiw yn cael eu galw'n Gristnogion rhyddfrydol. Mae hyn yn golygu eu bod nhw'n dehongli'r Beibl mewn ffordd sy’n llai llythrennol, ac efallai na fyddan nhw'n dilyn yr holl ddeddfau mewn ffordd absoliwt. Fodd bynnag, mae llawer yn dal i wneud hynny.

Un enghraifft o ddeddf absoliwt o'r Beibl yw "na ladd" neu "paid llofruddio". Byddai'r rhan fwyaf o Gristnogion yn credu bod angen ufuddhau i'r ddeddf hon dan unrhyw amgylchiadau, gan gynnwys materion fel erthylu ac ewthanasia.

Arweiniad

Mae Cristnogion yn defnyddio'r Beibl i gael arweiniad ynglŷn â sut i fyw eu bywydau, fel y byddai Duw eisiau iddyn nhw wneud. Mae'r Beibl yn rhoi arweiniad am lawer o bethau mewn bywyd, a bydd Cristnogion yn troi at y cyngor hwn os ydyn nhw mewn cyfyng-gyngor.

Bydd rhai Cristnogion yn defnyddio llithlyfr. Detholiad yw hwn o wahanol ddarnau o'r Beibl i'w darllen dros amser, sy'n gallu cynnig cyngor am wahanol bethau mewn bywyd.

Addoli

Un arall o'r prif ffyrdd o ddefnyddio'r Beibl yw iddo gael ei ddarllen mewn gwasanaethau addoli a seremonïau. Mae darnau o'r Beibl yn cael eu darllen a'u trafod yn ystod gwasanaethau addoli rheolaidd. Yn aml, bydd yr offeiriad yn darllen darn penodol o'r Beibl sydd â rhyw ystyr iddo, er enghraifft, os oes trychineb wedi digwydd yn y byd efallai y bydd yr offeiriad yn dewis darllen darn sy'n sôn am ddyletswydd Cristnogion i helpu pobl eraill a gweddïo drostyn nhw.

Seremonïau

Mae'r Beibl yn allweddol yn ystod defodau newid byd a seremonïau. Bydd pob seremoni'n cynnwys darlleniadau o'r Beibl. Bydd y darnau o'r ysgrythur sy'n cael eu dewis yn cysylltu'r seremonïau â bywyd a dysgeidiaeth Crist, er enghraifft:

  • mae stori bedydd Iesu yn cael ei darllen yn ystod seremoni fedyddio, a gall yr offeiriad, ficer neu weinidog ddewis darn am bwysigrwydd ymuno â'r ffydd Gristnogol a beth mae'n ei olygu i fod yn Gristion
  • yn ystod seremoni briodas, yn aml mae darnau am gariad ac anrhydeddu dy ŵr neu dy wraig yn cael eu darllen, er enghraifft Y mae cariad yn amyneddgar; y mae cariad yn gymwynasgar; nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo… - 1 Corinthiaid 13:4
  • mae darnau o'r Beibl yn cael eu darllen mewn gwasanaethau angladd i gysuro anwyliaid y sawl sydd wedi marw, er enghraifft Paid ag ofni, yr wyf fi gyda thi; paid â dychryn, myfi yw dy Dduw. Cryfhaf di a'th nerthu, cynhaliaf di â llaw dde orchfygol - Eseia 41:10

Mae'r Beibl hefyd yn cydnabod bod addewidion sy'n cael eu gwneud yn y seremonïau hyn yn addewidion i Dduw hefyd.

Question

Disgrifia'r gwahanol ffyrdd o ddefnyddio'r Beibl mewn Cristnogaeth.

Mae llawer o wahanol ffyrdd o ddefnyddio'r Beibl mewn Cristnogaeth. Un o'r prif ffyrdd o ddefnyddio'r Beibl yw fel ffynhonnell o awdurdod. Mae hyn yn golygu bod Cristnogion yn gallu defnyddio'r Beibl fel canllaw i roi cyngor ac arweiniad pryd bynnag y byddan nhw'n wynebu cyfyng-gyngor mewn bywyd. Mae llawer o reolau a damhegion yn y Beibl sy'n gallu dweud wrth Gristnogion beth dylen nhw ei wneud mewn sefyllfaoedd penodol. Mae'r Beibl hefyd yn cael ei ddefnyddio yn ystod gwasanaethau addoli a seremonïau defodau newid byd lle bydd yr offeiriad yn darllen gwahanol rannau o'r Beibl ac weithiau'n eu trafod. Mae Cristnogion hefyd yn gallu defnyddio'r Beibl i addoli'n breifat.