Beth mae Islam yn ei ddweud am ysgaru ac ailbriodi?

Er nad yw’n cael ei annog, mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn cytuno bod modd caniatáu ysgariad os yw priodas wedi methu, ac fel arfer mae gan Fwslimiaid hawl i ailbriodi os ydyn nhw’n dymuno. Ysgariad yw’r broses gyfreithiol o ddod â phriodas i ben.

Serch hynny, mae gan wahanol fathau o Fwslimiaid drefniadau gwahanol ar gyfer ysgaru ac ailbriodi:

  • Does dim angen i Fwslimiaid Sunni gael tystion. Rhaid i’r gŵr ddweud ei fod eisiau ysgariad ar dri achlysur gwahanol, ac mae cyfnod aros o dri mis.
  • Rhaid i Fwslimiaid Shi'ah gael dau dyst, a bydd cyfnod aros yn dilyn hynny cyn y gall priodas ddod i ben.
  • Os bydd menyw yn gofyn am ysgariad mae’n cael ei alw’n khula. Rhaid cael cyfnod aros er mwyn gwneud yn siŵr nad yw’r fenyw yn feichiog.

Er bod cyfraith Shariah yn caniatáu ysgariad, dywedodd Abdullah Ibn Umar yn yr Hadith fod y Proffwyd Muhammad wedi dweud, ymysg pethau cyfreithlon, mai ysgariad sy’n cael ei gasáu fwyaf gan Allah. Felly er bod ysgariad yn cael ei ganiatáu, dylai Mwslimiaid geisio ei osgoi, os yw hynny’n bosibl.

Mae hyn yn golygu y bydd llawer o Fwslimiaid sy’n cael anawsterau priodasol yn ceisio datrys eu problemau. Maen nhw’n gwneud hyn hefyd oherwydd eu bod wedi gwneud cytundeb o flaen Duw, sef nikah, i aros gyda’i gilydd am oes, a byddai ysgariad yn golygu torri’r cytundeb hwnnw.

Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

Gall cwpwl fynd i’r mosg i gael cyngor a chymorth gan yr imam os ydyn nhw’n cael problemau priodasol. Mae teuluoedd estynedig hefyd yn chwarae rhan bwysig, ac yn ceisio helpu’r cwpwl i ddatrys unrhyw broblemau. Mewn rhai sefyllfaoedd, fodd bynnag, efallai y bydd cwpwl yn teimlo mai ysgariad yw’r unig ddewis.

Cyn i’r ysgariad ddigwydd, mae’n gyffredin i Fwslimiaid wahanu i ddechrau, yn rhannol yn y gobaith y byddan nhw'n gallu cymodi.