Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol?

The mosque

Mae gan rai mosgiau ysgolion arbennig o’r enw madrasah sydd ar agor gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos. Maen nhw’n addysgu plant Mwslimaidd am Islam ac yn eu dysgu sut i ddarllen y Qur'an. Bydd y rhan fwyaf o blant yn mynd i’r madrasah pan fyddan nhw’n bump oed. Maen nhw’n dysgu pethau fel:

  • adrodd y Qur'an gyda tajwid – hynny yw, ynganu’r geiriau’n iawn
  • yr iaith Arabeg er mwyn gallu deall y Qur’an yn yr iaith wreiddiol
  • astudiaethau Islamaidd, gan gynnwys credoau, gweddïo, ymprydio a defodau Islamaidd eraill

Mae gan lawer o fosgiau bwyllgorau teulu sy’n gallu cefnogi teuluoedd Mwslimaidd sy’n mynd drwy gyfnodau anodd. Mae rhai mosgiau yn defnyddio eu harian Zakat i helpu teuluoedd sy’n wynebu anawsterau ariannol. Mae mosgiau hefyd yn ganolfannau cymunedol a chymdeithasol.

Mae gwasanaethau gweddïo arbennig yn cael eu cynnal amser cinio dydd Gwener, ar gyfer tadau a meibion, ac mae gwasanaethau arbennig yn cael eu cynnal ar gyfer y teulu cyfan. Mewn Islam, mae dynion a menywod yn gweddïo ar wahân.

Priodas

Mae disgwyl i bob Mwslim briodi, ond ddylai neb gael perthynas rywiol y tu allan i briodas. Y rheswm am hyn yw bod rhyw yn cael ei ystyried yn rhodd gan Dduw ac yn weithred o addoli.

Bwriad priodas yw:

  • cariad a chefnogaeth rhwng gŵr a gwraig
  • mynegi cariad yn rhywiol
  • beichiogi a magu plant
  • cynnal cymdeithas sefydlog

Gofalu am yr henoed

Mewn gwledydd Islamaidd (ac mewn cymunedau Mwslimaidd mewn gwledydd sydd ddim yn rhai Islamaidd) mae cartref henoed yn beth anghyffredin. Mae gofalu am rieni a phobl oedrannus yn cael ei ystyried yn anrhydedd ac yn fendith, ac yn gyfle i dyfu’n ysbrydol.

Dydy gweddïo ddim yn ddigon ar ei ben ei hun. Mae disgwyl i Fwslimiaid fod yn dosturiol. Mae mamau yn cael anrhydedd fawr.

quote
Gorchmynnodd eich Arglwydd i chi addoli neb ond Ef, a bod yn garedig wrth eich rhieni. Os bydd un neu’r ddau ohonynt yn cyrraedd henaint yn eich gofal, peidiwch â siarad yn amharchus â hwy, na’u dwrdio, ond dywedwch eiriau caredig wrthynt.Qur'an 17:23-24