Pa fathau o deuluoedd sydd yn y Deyrnas Unedig?

Key facts about family life in the UK

Mae llawer o wahanol fathau o deuluoedd yn y Deyrnas Unedig. Dyma rai ohonyn nhw:

  • Teulu cnewyllol – uned deuluol sy’n cynnwys dau oedolyn ac unrhyw nifer o blant yn byw gyda’i gilydd. Gallai’r plant fod yn blant biolegol, yn llysblant neu’n blant sydd wedi cael eu mabwysiadu.
  • Teulu estynedig – taid a nain/tad-cu a mam-gu, modryb, ewythr, a chefndryd a chyfnitherod, naill ai’n byw yn agos neu’n rhannu’r un aelwyd, er enghraifft, os yw pâr priod yn byw gyda rhieni’r gŵr neu’r wraig, mae’r teulu’n newid o deulu cnewyllol i deulu estynedig.
  • Teulu adluniedig – hefyd yn cael ei adnabod fel llys-deulu. Mae’r plentyn yn perthyn i un rhiant yn unig, naill ai i’r fam neu’r tad, neu gallai fod yn deulu sydd â dwy fam a dim tad, yn ogystal â theulu sydd â dau dad a dim mam.
  • Teulu un rhiant – un rhiant sydd ddim yn byw gyda chymar, ac sy’n bennaf gyfrifol am fagu’r plant o ddydd i ddydd. Bydd y plant yn byw gyda’r un rhiant hwn y rhan fwyaf o’r amser, ond bydd yn dal i gadw mewn cysylltiad â’r rhiant arall.
  • Teulu o’r un rhyw – ers i bartneriaethau sifil gael eu gwneud yn gyfreithlon yn 2005, mae nifer y teuluoedd o’r un rhyw wedi cynyddu yn ystod y degawd diwethaf (cafodd priodasau rhwng cyplau o’r un rhyw eu gwneud yn gyfreithlon yn 2014). Dydy cyplau o’r un rhyw ddim yn gallu beichiogi gyda’i gilydd, felly gallai eu plant fod wedi eu mabwysiadu neu’n blant biolegol i un aelod o’r pâr. Gallen nhw hefyd fod wedi eu cenhedlu drwy roddwr sberm neu fam fenthyg.