Cothrom sgilean còmhraidh a leasachadh

Seo cuibhreann de chòmhradh a dh'fhaodadh a bhith ann eadar sgoilear agus tidsear. Chì thu gu bheil an sgoilear, Eilidh, a' mìneachadh chùisean gu dòigheil. 'S e a bhith mionaideach, le gu leòr rudan inntinneach ri ràdh a tha cudromach.

Cuspair: A bheil BBC ALBA a' tabhann gu leòr do dheugairean?

Mapa-inntinn air a' chuspair 'A bheil BBC Alba aí tabhann gu leÚr do dheugairean?'Mapa-inntinn air a' chuspair 'A bheil BBC Alba a' tabhann gu leòr do dheugairean?'