Buaidh Raibeirt an aghaidh nan Sasannach

Ann an 1314, bha Brus air a h-uile caisteal ann an Alba, ach a-mhàin Sruighlea agus Bearaig, a ghlacadh air ais bho na Sasannaich.

Aig an àm sin cuideachd bha Eideard Brus a' cur Caisteal Shruighlea fo shèist. Bha comanndair Sasannach a' chaisteil air aontachadh gun gèilleadh e ro Latha Meadhan an t-Samhraidh 1314, mura biodh Eideard II air an sàbhaladh.

Blàr Allt a' Bhonnaich (23mh-24mh An t-Ògmhios 1314)

Latha Meadhan an t-Samhraidh, bha armailt à Sasainn air ruigheachd dìreach deas air Sruighlea leis an Rìgh Eideard II os an cionn. Ach bha feachdan Bhrus ann an toiseach agus air suidheachadh na b' fheàrr a thaghadh.

Map a’ sealltainn far an robh feachd Shasainn is feachd Alba air a’ chiad latha de Bhlàr Allt a’ Bhonnaich
  • Chuir Eideard II dà bhuidheann coimhid air thoiseach air a' phrìomh armailt.
  • Lorg buidheann Iarla Hereford Brus agus e a' sgrùdadh nam feachdan aige. Thug Henry de Bohun, ridire Sasannach, ionnsaigh air Rìgh Alba, ach mharbh Brus e le buille dhen tuagh aige.
  • Thug an còrr dhe na fir aig Brus air Hereford tilleadh a champa Shasainn.
  • Shabaid Iarla Mhoireibh ris an dara buidheann agus thill e iad.
  • Feasgar, ghluais Eideard II an armailt aige agus sheatlaig iad faisg air Allt a' Bhonnaich airson na h-oidhche.
  • An-ath-mhadainn, chaidh Armailt Alba, a bha na bu lugha, ann an òrdugh batail agus choinnich iad ri Armailt Shasannach a bha caran mì-rianail. Cha mhòr nach robh e do-dhèanta do dh'eachraidh Shasainn gluasad air an talamh bhog.
  • Ghluais Armailt Alba air adhart ann an trì 'sioltronan' fa leth. Cha b' urrainn do ridirean Shasainn sabaid air ais gu h-èifeachdach agus fhad 's a chùm iad orra a' riasladh ri faighinn thairis air an talamh bhog, phut na h-Albannaich air ais iad mean air mhean.
  • Cha b' urrainn do bhoghadairean Shasainn àite math a lorg airson ionnsaigh a thoirt air na h-Albannaich. Thug eachraidh Alba ionnsaigh orra agus chaidh an ruagadh far a' bhlàir.
  • Bhris sioltronan Alba tro Armailt Shasainn agus thàinig tuilleadh fheachdan Albannach a-nuas Beinn Coxet airson cuideachadh. Thàinig air Armailt Eideird II ratreut a dhèanamh agus teiche.
  • B' ann air èiginn a fhuair Eideard II teiche a Dhùn Bàrr agus an uair sin a Shasainn.
Map a’ sealltainn far an robh feachd Shasainn is feachd Alba air an dara latha de Bhlàr Allt a’ Bhonnaich