Miann nam Brusach

  • B' e ogha a bh' ann an Raibeart Brus dhan Bhrusach a bha na Fharpaiseach san Adhbhar Mhòr eadar 1291-92.
  • Cha robh Raibeart riaraichte le dreuchd mar fhear-uasal agus chuir e roimhe tagradh a dhèanamh airson crùn na h-Alba, mar a rinn a sheanair.
  • B' e duine làidir a bh' ann am Brus agus bha fios aige dè bha e ag iarraidh.
  • Air a' cheann thall bheireadh a dhealas agus a dhìcheall dha crùn Alba agus Alba a bha neo-eisimeileach.