Leughadh

Ceistean

Question

Thoir geàrr-chunntas air a' phìos air teanas.

Seo na puingean:

  • Choisinn an cluicheadair teanais ainmeil Anndra Moireasdan a' chiad duais
  • Bha a' cho-fharpais anns na Stàitean Aonaichte an-dè
  • B' e sin an treasamh co-fharpais eadar-nàiseanta a tha Mgr Moireasdan air buannachadh anns na ceithir mìosan a chaidh seachad

Ma tha ceist a' lorg mion-fhiosrachadh, dèan cinnteach gu bheil am fiosrachadh air fad agad.

Question

Dè am fiosrachadh a tha ann mu bhall-coise?

Tha Sgioba na h-Alba a' cluich an aghaidh na Gearmailt a-nochd aig Pàirc Hampden.

A-rithist, dèan cinnteach gu bheil am fiosrachadh air fad agad. Chì sinn bhon ath cheist nach eil càil a bharrachd a dhìth airson na ceiste seo.

Question

Dè thuirt Manaidsear na h-Alba?

Gun robh e dòchasach gun dèanadh iad an gnothach air a' Ghearmailt.

Smaoinich air na tha thu air a leughadh anns an earrainn air fad.

Question

Inns dè na cuspairean a bha anns gach paragraf?

Paragraf 1 - Poilitigs

Paragraf 2 - Eucoir

Paragraf 3 - Fiosrachadh eadar-nàiseanta / An àrainneachd

Paragraf 4 - Spòrs / Teanas

Paragraf 5 - Spòrs / Ball-coise

Question

Càit am faiceadh tu naidheachdan den t-seòrsa seo?

  • Ann am pàipear-naidheachd nàiseanta
  • Air làrach-lìn a' BhBC
  • Ann am pàipear-naidheachd ionadail

Tha a' cheist seo ag iarraidh ort beachdachadh air an t-seòrsa teacsa a th' ann. 'S e am freagairt: air làrach-lìn a' BhBC.

'S e naidheachdan goirid a tha seo a tha sgrìobhte gus fiosrachadh a thoirt seachad gu luath. Bhiodh fada a bharrachd fiosrachaidh ri fhaicinn ann am pàipearan-naidheachd. Tha na naidheachdan seo mar a chì thu air làrach-lìn a' BhBC – naidheachdan ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta ach gun a bhith a' toirt seachad ach am prìomh fhiosrachadh.

Question

Chithear cainnt gu math foirmeil anns na naidheachdan. Tagh eisimpleir den seo bhon earrainn.

Tha a' cheist seo a' toirt ort beachdachadh air cainnt na h-earrainn. Seo eisimpleirean de chainnt fhoirmeil a tha a' nochdadh anns an earrainn.

Rannsachadh a chur air bhonn.

Bhathar a' gearan.

Chaidh binn seachd bliadhna a chur.

Move on to Test
next