Mathau o ddata personol

Mae rhywfaint o’r data a’r wybodaeth sy’n cael ei storio ar gyfrifiadur yn ddata a gwybodaeth bersonol, ac mae angen eu cadw’n gyfrinachol. Mae angen cadw gwybodaeth am gyflog, manylion banc a chofnodion meddygol pobl yn breifat a gwneud yn siŵr nad yw pawb yn gallu eu gweld. Mae mynediad heb ei awdurdodi yn digwydd pan mae rhywun nad oes ganddo hawl i weld y manylion hyn yn gallu cael mynediad atynt heb ganiatâd.

Dau fath o ddata personol

Enghreifftiau o ddata sensitif a phersonol megis manylion crefydd a manylion bancio.

Mae data personol yn ymwneud â phobl sy’n fyw heddiw. Gallai’r data gynnwys:

  • enw
  • cyfeiriad
  • manylion meddygol neu fanylion bancio

Mae data personol sensitif hefyd yn ymwneud â phobl fyw, ond maen nhw’n cynnwys un neu ragor o’r manylion isod am wrthrych data:

  • tarddiad hiliol neu ethnig
  • barn wleidyddol
  • crefydd
  • aelodaeth o undeb llafur
  • iechyd
  • bywyd rhywiol
  • gweithgaredd troseddol

Mae llai o fesurau diogelu ar gyfer data personol nag ar gyfer data personol sensitif. Yn y rhan fwyaf o achosion rhaid gofyn yn benodol i unigolyn am ganiatâd i gadw data sensitif amdano.