In-imrich ann an Alba, 1880an-1939

Prìomh thachartasan a thug buaidh air suidheachadh in-imrich a dh’Alba eadar 1795 is 1918