Ainmearan leis an alt

Ainmearan leis an alt

3. An t-alt a' anns an tuiseal ainmeach shingilte.

Tha an t-alt a' air a chleachdadh le faclan boireann a tha a' tòiseachadh le b, c, g, m, no p.

Ma thèid a' a chur air beulaibh ainmear boireann a tha a' tòiseachadh le b, c, g, m, no p, feumaidh h a dhol an dèidh na ciad litreach.

Clàr den t-alt a' air a chleachdadh le faclan boireann a tha a' tòiseachadh le b, c, g, m, no p

Faclan boireann a tha a' tòiseachadh le b, c, g, m, no p
Cruth neo-shònraichteCruth sònraichte
banaisa' bhanais
bàirneacha' bhàirneach
bana-phrionnsaa' bhana-phrionnsa
caileaga' chaileag
cailleacha' chailleach
camhanacha' chamhanach
gainmheacha' ghainmheach
gealacha' ghealach
glainnea' ghlainne
miasa' mhias
mina' mhin
misneachda' mhisneachd
pòcaida' phòcaid
poita' phoit
pròisa' phròis