Lleihau tlodi

Er bod gwledydd y Deyrnas Unedig yn gyfoethog iawn o’u cymharu â llawer o wledydd eraill, mae gwaith ymchwil yn dangos bod 2 filiwn o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth, gan nad ydyn nhw’n gallu fforddio prynu digon o fwyd. Mae 3 miliwn yn rhagor o bobl mewn perygl o ddioddef o ddiffyg maeth.

Mae Cristnogion yn credu bod ganddyn nhw gyfrifoldeb i helpu pobl sy’n byw mewn tlodi. Maen nhw’n gallu gwneud hyn mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys rhoi cymorth uniongyrchol i bobl maen nhw’n gwybod eu bod nhw’n byw mewn tlodi neu helpu elusennau fel Cymorth Cristnogol.

I lawer o Gristnogion, mae rhoi arian i elusen neu wneud gwaith gwirfoddol yn rhan bwysig o’u ffydd.

Gwaith elusennol

Mae llawer o Gristnogion yn cefnogi gwaith elusennau mewn gwledydd LlEDd.

CAFOD

CAFOD (Asiantaeth Gatholig ar gyfer Datblygu Tramor) yw’r asiantaeth gymorth Gatholig ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’n gweithio gyda chymunedau tlawd mewn gwledydd LlEDd er mwyn trechu tlodi ac anghyfiawnder. Mae’r sefydliad yn helpu pobl o bob crefydd, nid Cristnogion yn unig.

Mae CAFOD yn gweithio mewn dros 40 o wledydd, gan gynnwys Haiti, Honduras ac Ethiopia. Mae’r elusen yn canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy yn ogystal â chymorth mewn argyfwng ac ymgyrchu dros newid.

Cymorth Cristnogol

Mae Cymorth Cristnogol yn enghraifft o elusen Gristnogol sydd â’r nod o ddileu tlodi. Mae’r elusen yn cael ei noddi gan y rhan fwyaf o’r enwadau Protestannaidd yn y Deyrnas Unedig ac mae’n gweithio er mwyn dileu tlodi’r byd. Mae’n helpu pobl grefyddol ac anghrefyddol, ac mae’n mynd i’r afael ag achosion ac effeithiau tlodi. Mae’r elusen yn helpu mewn argyfwng, gan ddarparu bwyd, dŵr glân a chysgod er mwyn i bobl allu goroesi, er enghraifft, ar Ynysoedd y Philipinos, ar ôl y teiffŵn, monsŵn a llifogydd yn 2012. Mae Cymorth Cristnogol hefyd yn ariannu systemau rhybudd cynnar sy’n galluogi pobl i adael eu cartrefi cyn iddyn nhw fod mewn perygl.

Mae Cymorth Cristnogol yn seiliedig ar lawer o’r gwerthoedd Cristnogol, gan gynnwys y canlynol:

  • cariad ac chefnogaeth
  • urddas a pharch
  • cyfiawnder a chydraddoldeb
  • cydweithio a gweithio mewn partneriaeth
  • atebolrwydd a stiwardiaeth
curriculum-key-fact
Mae Cymorth Cristnogol yn gweithio mewn dros 60 o wledydd er mwyn trechu tlodi.

Ymddiriedolaeth Trussell

Mae llawer o eglwysi’n trefnu banciau bwyd lle gall pobl leol sy’n byw mewn tlodi ddod i gael rhywfaint o fwyd er mwyn eu helpu nhw eu hunain a’u teuluoedd i osgoi newyn.

Elusen Gristnogol yw Ymddiriedolaeth Trussell. Mae’n helpu pobl o bob crefydd, yn ogystal â phobl sydd heb ffydd o gwbl. Nod yr elusen yw dileu tlodi a newyn ym Mhrydain drwy helpu’r rhai sydd mewn angen.

Mae ei chenhadaeth wedi ei hysbrydoli gan eiriau Iesu:

quote
Oherwydd bûm yn newynog a rhoesoch fwyd imi, bûm yn sychedig a rhoesoch ddiod imi, bûm yn ddieithr a chymerasoch fi i’ch cartref; bûm yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf, bûm yn glaf ac ymwelsoch â mi, bûm yng ngharchar a daethoch ataf.Mathew 25:35-36

Yn 2015, fe wnaeth banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yng Nghymru ddanfon tua 90,000 o becynnau bwyd argyfwng tri diwrnod i bobl mewn angen. Cafodd traean o’r cyflenwadau hyn eu rhoi i blant.

Masnach deg

Fe wnaeth Cymorth Cristnogol a CAFOD helpu i sefydlu’r Sefydliad Masnach Deg yn 1992. Mae’r ddwy elusen yn credu’n gryf ym mhwysigrwydd datblygu cynaliadwy er mwyn dileu tlodi hirdymor. Nod masnach deg yw galluogi ffermwyr i dderbyn pris teg am eu cynnyrch.

Gwasanaeth gwirfoddol

Mae rhai Cristnogion yn credu y dylen nhw helpu pobl sy’n byw mewn tlodi yn uniongyrchol, drwy ymweld â gwledydd LlEDd ac ymwneud â sefydliadau elusennol.

Mae Christians Abroad yn cefnogi gwirfoddolwyr sydd eisiau mynd dramor a gweithio gyda phlant a chymunedau mewn gwledydd LlEDd, er enghraifft, mae Cartref Plant Rainbow House yn Kenya yn croesawu gwirfoddolwyr drwy Christians Abroad i weithio gyda phlant oedd yn arfer bod yn ddigartref ac yn byw ar y stryd.

Mae rhai Cristnogion yn degymu rhywfaint o’u hincwm i achosion da. Mae eraill yn rhoi o’u hamser, i weithio mewn siop elusen er enghraifft. Mae rhai sefydliadau Cristnogol, er enghraifft Time for God, yn helpu gwirfoddolwyr i gymryd seibiant o’u gyrfaoedd neu eu haddysg er mwyn helpu pobl llai ffodus yn y Deyrnas Unedig.

Move on to Test
next